Status for hedehøgen som dansk ynglefugl

DOF har netop publiceret årets rapport fra Projekt Hedehøg om arbejdet med ynglende hedehøge i Sydvestjylland. Antallet af ynglepar er stabilt i forhold til 2011, men kun seks par har fået unger på vingerne i 2012.

Hedehøgen er en sjælden og truet ynglefugl i Danmark og yngler kun i nærheden af Vadehavet. Hovedparten af parrene yngler i dyrkede marker, og der er derfor en stor risiko for, at reder, æg og unger går til i forbindelse med høstarbejde.

Projekt Hedehøg, der er et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen, Sønderjysk Landboforening, Esbjerg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune og DOF, og med yderligere økonomisk støtte fra Dyrenes Beskyttelse, søger at finde hedehøgenes reder og beskytte dem mod høst og prædation.

Projekt Hedehøgs mand i felten, Michael Clausen, inspicerer en indhegnet rede i Ottersbøl i juli 2012. I reden ses et kuld store unger. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Michael Clausen varetager feltarbejdet for DOF, og projektet nyder stor opbakning fra både frivillige fugleinteresserede og landmænd i området. Antallet af unger, der flyver fra reden, er større fra de indhegnede reder end fra ubeskyttede reder, men desværre er antallet af danske ynglepar alligevel faldet siden beskyttelsens start i 1995. 

I 2012 ynglede der op til 23 par hedehøge, heraf 18 sandsynlige og sikre par, hvilket var næsten det samme antal ynglepar som i 2011. Af ukendte årsager opgav mange par dog tidligt i ynglesæsonen 2012 deres reder, og kun seks par fik unger på vingerne.

I alt fik de danske hedehøge 18 flyvefærdige unger i år. Dette er under gennemsnittet siden 2000, men flere end i 2011, hvor kun 15 unger kom på vingerne. Høsten af vinterhvede og -byg påbegyndtes generelt ret sent i 2012, efter at alle unger i de lokaliserede reder var blevet flyvefærdige, og dermed kolliderede kornhøsten ikke med ungernes udflyvning i år.

Samarbejdet i Projekt Hedehøg fortsætter også i de kommende år, og DOF har samtidig iværksat andre undersøgelser af hedehøgene. På den måde håber vi at opnå tilstrækkelig viden om, hvordan en forbedret beskyttelse kan gennemføres i yngleområdet.

Rapporten for Projekt Hedehøg 2012 kan findes og læses her.