Aldersbestemmelse af topskarv

HAANING I FELTEN En aktuel og stationær topskarv i Hanstholm Havn har resulteret i lidt debat i felten. Der har været usikkerhed om alderen, og det er grunden til denne artikel. Hav fokus på øjenfarve, fjerdragtens farver, fældning og årstiden når du skal aldersbestemme din topskarv.

Topskarv forekommer regelmæssigt men fåtalligt på en række lokaliteter langs den jyske vestkyst.

De findes da typisk i og omkring fiskerihavnene, men også med enkelte trækkende individer ved havfugletræklokaliteterne.

Skagen er i øjeblikket landets bedste lokalitet. Her kan man regelmæssigt opleve rastende individer men også egentligt nordvesttræk forbi Grenen. Et nyt fænomen er, at man allerede fra januar kan opleve trækkende flokke forbi Grenen. Det er fint dokumenteret af især Rolf Christensen/Grenen Fuglestations daglige morgenobser. Det sås første gang i 2016, og disse forekomster er givetvis et resultat af en støt øgning i antallet af overvintrende fugle på en række lokaliteter på den svenske vestkyst.

Trækket af topskarv udgør noget af det tidligste forårsfugletræk, man kan opleve herhjemme.

Op til 22 er set på en dag (19. marts 2016), og i år er der allerede set trækkende fugle på 7 datoer i perioden 2. januar – 12. februar, bl.a. 7 individer den 2. februar.

En opskrift på at kunne opleve dette tidlige træk ved Skagen er, ifølge Rolf Christensen, at man bør opsøge lokaliteten en dag, hvor vejret er skiftet til godt vejr efter dårligt vejr, hvor vinden højst er svag eller jævn. Der er ingen åbenlys regel omkring vindretning, men der er ikke observeret forårstrækkende topskarver i vindstyrker på 10 m/s eller derover.

Når man finder en flyvende topskarv, studser man med det samme over, at noget ikke er som det skal være i forhold til det typiske billede af skarv. Halsen er tyndere, hovedet er mindre, og maven er rundere. Måske er det mest påfaldende, at vingerne virker kortere og rundere, hvorfor jizz og flugtbilledet bliver temmelig anderledes fra skarv.

Topskarv, 1K, (t.v.) trækkende med skarv, Skagen den 27. oktober 2018. Bemærk at halsen er tyndere, hovedet er mindre, og maven er rundere på topskarven. Bemærk også den anderledes vingeform, der i felten giver et indtryk af rundere vinger i forhold til skarv. Foto: Erik Christophersen.

Fuglene som på det seneste er set trække nordvest i Skagen, har i de fleste tilfælde haft tydelig top, men det gælder kun 3k+ fugle i yngledragt der viser denne karakter. Det er fugle der allerede er på vej til ynglepladserne.

En fugl i Hanstholm Havn er i øjeblikket meget stationær. Fuglen blev oprindelig bestemt til en 3K, og nogle indtaster den endnu som en sådan.

Topskarv, 2K, Hanstholm Havn den 29. januar 2019. Fuglen der startede debatten.... Foto: Henrik Haaning Nielsen

Det er denne fugl der har inspireret mig til denne artikel, da netop alderen er blevet diskuteret.

Anledningen til at den blev bestemt til en 3K, var på grund af en 2K-fugl der blev opdaget i forbindelse med den rastende gråsejler i november, og flere har ment at den aktuelle topskarv må være den samme.

Det har derfor været nødvendigt at dykke ned i, hvordan man aldersbestemmer topskarv.

Øjenfarven er meget forskellig fra ungfugle til adulte. Unge topskarver (1K og 2K vinter/forår) har således et bleggulligt øje med mørk iris og pupil. Man får indtrykket af en bred mørk pupil.

Topskarv, 2K, Hornøya, Varangerhalvøen, Norge den 8. marts 2017. Bemærk det bleggullige øje med bred mørk iris og pupil. Man får et indtryk af en bred mørk pupil. Bemærk også brunlig fjerdragt, lys strube og ret lyst næb. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Adulte fugle (3K+) har derimod smagradgrønne øjne med sort pupil. Her får man højst indtrykket af en lillebitte sort pupil.

Topskarv, adult i yngledragt, Hornøya, Varangerhalvøen, Norge den 8. marts 2017. Bemærk det smagragdgrønne øje med en meget lille pupil. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Ungfuglenes øjenfarve bibeholdes, i al fald i marts, men midt på sommeren har jeg observeret 2K topskarver på ynglepladser i Nordnorge, hvor øjenfarven er blevet svagt grønlig, og der er påbegyndt fældning i såvel dækfjer som enkelte svingfjer. Tilsyneladende fælder unge topskarver (2K) ikke svingfjer før den efterfølgende sommer. Altså er ungfugletyper af topskarver med jævn vingebagkant om vinteren ikke immature (3K fugle).

Topskarv, 2K, Hornøya, Varangerhalvøen den 8. marts 2017. Bemærk brunt indtryk og velordnede juvenile dækfjer med lyse rande. Bemærk også øjets udseende og sammenlign i øvrigt med fuglen fra Hanstholm (billede 2). Foto: Henrik Haaning Nielsen

Topskarven, 2K, Hanstholm Havn den 29. januar 2019. Den omdiskuterede fugl.... Bemærk jævn vingebagkant af brune juvenile fjer samt lysrandede dækfjer. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Topskarv adult på vej ud af yngledragt (t.v.) og 2K (t.h.), Hornøya, Varangerhalvøen, Norge den 5. juli 2011. Bemærk at 2K fuglen er begyndt at få grønlig øjenfarve. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Unge topskarver (1K og 2K forår) er brune i indtrykket. Isse og ryg og skulderfjer er mørkere og kan have et grønligt skær der måske bliver tydeligere når vinteren skrider frem. Det samme gælder overgumpen der er tydeligt grønlig når denne blottes og sollys falder på den. Ellers er dragten brun og på dækfjerene ses smalle lyse kanter og spidser der sidder smukt og velordnet. Struben er hvid, undernæbbet er lyst gulligt mod et gråligt overnæb. Den smalle mundvig er klart gul. Undernæbbet bliver tilsyneladende stærkere gult som vinteren skrider frem.

Topskarv, 1K, Hanstholm Havn den 27. august 2008. Bemærk øjets farve og udseende, den brune krop, de overvejende lyse ben og fødder, den hvide strube samt at undernæbbetsfarve er relativt bleggult så tidligt på sæsonen. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Topskarv, 2K, Hanstholm Havn den 28. januar 2013. Bemærk øjets udseende og de grønlige skulderfjer mod de brune dækfjer med lyse kanter samt at undernæbbet er stærkt gult på denne årstid. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Ser man en brunlig topskarv, med tydelige lyse pletter og kanter på dækfjerene, med tydelig hvid strube, bleggul øjenfarve med bred mørk iris og en jævn ufældet vingebagkant om vinteren i Danmark er der altså tale om en første vinter fugl (1K/2K).

I løbet af ungfuglenes første sommer (givetvis allerede fra maj) påbegyndes en fældning af kropsfjer og svingfjer. Desuden påbegyndes som sagt en ændring af øjenfarve. Primo juli har jeg observeret 2K-fugle, med spredte adulte dæk- og skulderfjer, en øjenfarve der har fået et svagt grønligt skær samt at håndsvingfjersfældningen er påbegyndt, men at armsvingfjerene til gengæld endnu er ufældede. De endnu juvenile dækfjer fremstår som påfaldende hvidplettede men også i en rodet orden.

Topskarv, 2K, Hornøya, Varangerhalvøen, Norge den 5. juli 2011. Bemærk det spraglede indtryk med mørke, grønne nyfældede fjer mixet ind i den brune ungfugledragt. Bemærk også at øjen farven skifter udseende til en grønlig farve, hvilket gør at den bliver relativt mørkøjet i forhold til i foråret. De juvenile hvidkantede dækfjer sidder rodet. Ben og fødder er endnu relativt lyse. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Topskarv, 2K, Hornøya, Varangerhalvøen, Norge den 5. juli 2011. Bemærk at denne 2K nærmest har fået sort næb, hvilket formentlig er årstidsbestemt, altså som en del af en "yngledragt" et par år før tid... Undernæbbet bliver lyst efter "yngletiden". Foto: Henrik Haaning Nielsen

Topskarv, 2 2K, Hornøya, Varangerhalvøen, Norge den 5. juli 2011. Bemærk hvor fremskreden fuglen til højre virker, men den overvejende brune mave og de brune indslag på halsen afslører den som 2K. Efter "ynglesæsonen" vil den bl.a. få et væsentligt lysere undernæb. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Topskarv, 2K, Hornøya, Varangerhalvøen, Norge den 5. juli 2011. Bemærk at denne 2K endnu har brune, juvenile armsvingfjer og de fleste håndsvingfjer. Kun de to inderste håndsvingfjer er skiftet. Hoved og næb er af relativt adult udseende, men buggen er tilsyneladende brun, og de juvenile lysspidsede dækfjer er tydelige, men sidder rodet. Foto: Henrik Haaning Nielsen

På et par 2K-fugle observeret henholdsvis ultimo oktober og primo november sidste efterår, var der endnu spredte juvenile dækfjer der fremstod hvidplettede, øjenfarven var mørkere end hos 1K-fugle og så var hele vingebagkanten meget ujævn, da svingfjersfældningen var i gang i både armsvingfjer og håndsvingfjer.

Topskarv, 2K, Lild Strand, 24. oktober 2018. Bemærk indtrykket af et mørkt øje og brunlig hals og ansigt. Denne fugl havde desuden lyse dækfjersspidser i rodet orden samt en flosset vingebagkant af nye og gamle svingfjer. Dette var meget tydeligt i felten da den kom tilflyvende. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Topskarv, 2K, Hanstholm Havn den 7. november 2018. Bemærk de lyspettede dækfjer der sidder i uorden samt den rodede vngebagkant med både nye og gamle svingfjer. Øjet virker ikke lyst som på en 1K. På en 1K ville man have set velordnede dækfjer, og en jævn ufældet vingebagkant. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Ser man en brunlig topskarv med hvidt på struben, spredte ungfugle”pletter” i dækfjerene, men med brungrønlig øjenfarve og en ujævn og rodet vingebagkant i efteråret i Danmark, er der tale om en 2K, ikke en 1K.

I løbet af vinteren og foråret er 2. vinter fugle (2K/3K) blevet ret adultlignende da en stor del af krops- og svingfjer er blevet grønttonede og nyfældelde og derfor fremstår friske. Øjet bliver efterhånden adultlignende grønt, men der er endnu rester af brunlige kropsfjer, ben og fødder er ikke helt sorte, og så er der endnu rester af juvenile lysplettede dækfjer. Nogle kan få en adultlignende top, men den er typisk lidt smallere og virker flosset.

Topskarv, 3K, Hanstholm Havn den 16. marts 2008. Bemærk den adultlignende grønne dragt, det grønne øje samt at der endnu er lyse pletter i flere af dækfjerene. Foto: Søren Kristoffersen

Topskarv, 3K, Esbjerg Havn den 28. februar 2008. Bemærk det grønne øje, den grønne fjerdragt, adulte svingfjer (bortset fra et par håndsvingfjer), samt at der endnu er lyse spidser på nogle dækfjer. Foto: Per Poulsen

Ser man en grønttonet topskarv, med grønne øjne i Danmark om foråret, der imidlertid har lidt brunlige kropsfjer iblandet, flere lysplettede dækfjer og en ufuldstændig top (ikke hos alle), er der tale om en 3K. Ikke en 2K eller adult.

Adulte fugle i vinterdragt/ikke-yngledragt har i sammenligning med sommerdragtsfugle lidt lyst på struben, undernæbbet er lysere gulligt, men både kropsfjer og svingfjer er grønttonede og dækfjerene er uden lyse pletter. Øjet er grønt.

Topskarv, adult (3K+) vinterdragt, Skagen den 28. oktober 2018. Bemærk at fjerdragten er helt grøn. Der er ingen lyse pletter i dækfjerene og øjet er grønt. I vinterdragt, eller måske rettere: I ikke-yngledragt, er undernæbbet lysere og der ses også lidt hvidt i struben i forhold til fugle i yngledragt. Foto: Erik Christophersen

De adulte fugle kommer i sommerdragt i løbet af vinteren. Næbbet bliver sort og forrest i panden kommer der en ret lang top. Dragten bliver glinsende grøn og skulderfjerene endda gyldenbrunlige. Alle svingfjer fremstår friske. De mister toppen på hovedet sidst på foråret/først på sommeren.

Topskarver, adult i yngledragt, Hornøya, Varanger den 8. marts 2017. Topskarver i yngledragt er glinsende grønne, med grønt øje, mørkt næb og lang pandetop. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Topskarver, adulte i yngledragt, Hornøya, Varangerhalvøen den 8. marts 2017. Bemærk de grønne øjne, den glinsende fjerdragt, de gyldenbrunlige skulderfjer og den lange pandetop. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Tak til Erik Christophersen, Søren Kristoffersen og Per Poulsen for udlån af billeder.