Artikelserie om DOF's natursyn: De dynamiske dyr

I denne artikel skal det handle mest om dyr. Det nye dyr i åbenbaringen, når det gælder dansk naturforvaltning, er nemlig ordet dynamik. Det er samtidig det tredje vigtige begreb i DOF's nye natursyn, og det skabes ikke mindst af dynamiske dyr.

En dag i oktober 1999 sejlede en lille robåd ud på Møllesøen i Klosterheden Plantage med kurs mod en lille ø i søen. Ombord var tre medarbejdere fra Miljøministeriet og en stor trækasse med et dyr indeni.

Ude på øen blev kassen åbnet, og en bæver bevægede sig for første gang i tusind år ud i den danske natur.

Her ses en bæver med sit aftensmåltid. Foto: Helge Røjle Christensen.

Den var endda så venlig ikke straks at gemme sig i det dertil indrettede skjul, men svømmede et par gange frem og tilbage i vandet langs den lille ø – til stor tilfredshed for det talstærke korps af journalister og fotografer med stærke telelinser, som overvågede begivenheden.

Siden dengang er bestanden af bævere i Vestjylland vokset til omkring 200 dyr, og den dynamiske gnaver er også blevet udsat i Nordsjælland.

Resultatet er til at få øje på: Fældede træer, dæmninger over vandløbene, opstemning af søer og nye vådområder til gavn for fugle og andre dyr.

Bæverdæmning i Klosterheden Plantage i Vestjylland. Foto: Jan Skriver.

Hele processen har fået massiv medieomtale, og bæveren er uden tvivl det bedst kendte eksempel på reintroduktion eller genindførsel af en udryddet dyreart i Danmark.

Dynamik i DOF’s natursyn

Men det er ikke bæveren, som ligger bag formuleringerne om dynamik i DOF’s nye natursyn. Det er derimod den mere aktuelle diskussion om udsætning af store græssende hovdyr, som også er dynamiske dyr i naturen.

Det seneste eksempel er udsætningen af europæisk bison i en indhegning i Almindingen på Bornholm.

Dansk Ornitologisk Forening var modstandere af udsætning af bævere, dengang beslutningen blev truffet i 1998. Det var DOF, fordi vi altid har haft og stadig har en kritisk holdning til reintroduktion.

Dengang var vi konsekvente modstandere af udsætning af alle dyre- og fuglearter. Men i det nye natursyn har vi åbnet op for udsætning af dyr, som øger dynamikken i landskabet, og som "mangler" i økosystemet, siger DOF’s næstformand Marco Brodde.

DOF har ikke taget stilling til bæveren i forbindelse med det nye natursyn, men det er en af de arter, som har en dynamisk funktion i landskabet.

DOF’s holdning vil altid afhænge af en konkret faglig vurdering af den udsatte art og dens funktion. Vi har ikke en færdig liste med acceptable arter i skuffen, understreger Marco Brodde.

Græssende bison på Bornholm, hvor arten er udsat i Almindingen. Foto: Karen Merete Klausen.

I selve natursynet formuleres det således:

DOF’s støtte til reintroduktion af andre dyregrupper end fugle afhænger af, hvilken rolle den pågældende art spiller for naturen og for dens mulighed for at indvandre naturligt.

DOF kan støtte reintroduktion af en art, når der er tale om en nøgleart, der for eksempel vil medvirke markant til at øge den naturlige dynamik i landskabet og med stor sandsynlighed ikke har mulighed for selv at indvandre.

Det er ligeledes afgørende, at en reintroduceret art har mulighed for at sprede sig og udvide sit udbredelsesområde for derved at sikre en levedygtig bestand.

Den officielle formulering

Slår vi op i fremmedordbogen, så forklares dynamik med ord som bevægelse, kraftudfoldelse og livlighed.

I DOF’s nye natursyn er afsnittet om dynamik inspireret af de senere års internationale fokus på begrebet ”rewilding”, altså en genskabelse af vildskaben i landskabet med genindførelse af store dyr, om nødvendigt bag store hegn.

Her er den officielle formulering:

Det er DOF’s holdning, at levestederne bør fungere i en egen naturlig udvikling og dynamik. Vi må have tålmodighed og give naturen tid til at vise sine kræfter og sin dynamik.

I visse tilfælde kan det betyde, at vi må vente i mange år, før en naturlig balance har indfundet sig.

DOF arbejder for at fjerne barrierer for vilde dyrs bevægelse og naturens egen dynamik. Barrierer som veje, dyrkede marker og tekniske anlæg mindsker den naturlige dynamik i landskabet, og DOF anser det derfor som afgørende, at spredningsmulighederne for dyr og planter i landskabet styrkes, og at eksisterende trædesten og korridorer beskyttes effektivt.

Sammenhængen i landskabet er vigtig for naturkvaliteten. DOF kan i konkrete tilfælde tilslutte sig hegning af større naturområder med vildthegn, når formålet er græsning med husdyr eller større, naturligt hjemmehørende græssere i Danmark.

Heckkvæg i indhegning ved Lille Vildmose. Ifølge det nye natursyn kan DOF ”i konkrete tilfælde tilslutte sig hegning af større naturområder med vildthegn, når formålet er græsning med husdyr eller større, naturligt hjemmehørende græssere i Danmark”. Heckkvæget er fremavlet med det formål at komme så tæt på uroksen som muligt. Foto: Jan Skriver.

Det kræver dog, at formålet er at genskabe en dynamisk naturtilstand på arealet, der kommer tættere på de oprindelige processer i den pågældende naturtype.

Det er DOF’s holdning, at fugle skal indgå i en naturlig dynamik med deres prædatorer. Rovdyr er en naturlig del af Danmarks fauna.

I særlige tilfælde, hvor truede fuglearter eller særligt vigtige yngleområder (for eksempel øer og holme, der i mange tilfælde udgør de sidste tilbageværende ynglepladser for visse arter) trues af bestemte prædatorer, kan DOF støtte en lokal regulering af disse.

DOF's natursyn

DOF går ind for autenticitet, diversitet og dynamik i naturen. Det fremgår af DOF’s nye natursyn, som blev vedtaget på et repræsentantskabsmøde i foreningen i 2013.

Natursynet skal danne grundlag for DOF’s mere konkrete naturpolitik og foreningens holdning i enkeltsager. Men hvordan skal begreberne autenticitet, diversitet og dynamik forstås i sammenhæng med naturen?

Det har vi forsøgt at komme nærmere ind på i en artikelserie her på Pandion samt i medlemsbladet Fugle og Natur. Den første artikel handlede om autenticitet, den anden artikel om diversitet, og denne gang runder vi så af med begrebet dynamik. 

Vi glæder os til at høre din mening - skriv gerne en kommentar herunder.