Atlas III: Første bestandsestimater af syv af Danmarks vinterfugle

Så er en ny sæson med yngle-TimeTælleTure i gang, og du kan nå at være med. Få her en forsmag på hvad TimeTælleTur-data kan bruges til og se, hvilke arter, vi kan lave bestandsestimater for, når feltarbejdet i Atlas III slutter. Her er de første estimater af vinterbestandsstørrelsen af skovspurv, musvit, solsort og fire andre danske vinterarter.

De første resultater af vinter-TimeTælleTurene udført af af de mange aktive i Atlas III tyder på, at den mest talrige vinterart er skovspurven med 3,5-4,1 millioner individer efterfulgt af musvitten (2,8-3,1 mio.) og solsorten (2,4-2,8 mio.). Foto: Svend Nørgaard

Endnu en forrygende vintersæson i Atlas III er lige blevet afsluttet, og der er nu udført 1000 vinter-TimeTælleTure i alt. Dette svarer til 58 % af de vinterture, der skal udføres i løbet af projektet, dvs. langt over målsætningen og et godt tegn på, at vi er på rette vej mod at få alle vinter-TimeTælleTure i hus i de kommende to sæsoner. 

Allerede nu kan det store datasæt danne grundlag for nogle første – forsigtige - bestandsestimater for syv af Danmarks vinterfugle. Disse er ikke de endelige tal, men giver en forsmag på, hvordan, resultaterne vil se ud, når de sidste vinterture er gået i starten af 2018.

De første resultater tyder på, at den mest talrige vinterart er skovspurven med 3,5-4,1 millioner individer efterfulgt af musvitten (2,8-3,1 mio.) og solsorten (2,4-2,8 mio.).

Artikel fortsætter efter figurerne.

Første bestandsestimater af syv af Danmarks almindeligste vinterfugle.

Flere TimeTælleTure giver flere og bedre bestandsestimater

Atlas III forventer at levere bestandsestimater for mindst 30 vinterfuglearter. Jo flere TimeTælleTure, der bliver udført, jo flere arter vil der kunne leveres bestandsestimater for. Hvis vi når målsætningen om at 80-90 % af vinterturene bliver udført, vil vi for eksempel også kunne levere bestandsestimater for halemejse, agerhøne, topmejse, træløber, kernebider og lille gråsisken.

Flere ture giver flere arter, men også mere præcise estimater af bestandsstørrelsen med en lavere usikkerhed. I de syv eksempler er estimaterne relativt præcise, men det er tydeligt, at estimaterne for skovspurven og gråspurven er mindre præcise end for resten af arterne.

Endelig giver flere TimeTælleTure en bedre repræsentation af naturtyperne i Danmark. Et af formålene med placeringen og antallet af TimeTælleTurene er, at de indsamlede data skal repræsentere det danske landskab.

Det er noget aft det helt unikke ved atlasundersøgelsen – at vores resultat er et billede af hele den danske bestand af den enkelte art og ikke kun et billede af bestandene i de områder, hvor ornitologer færdes.

Derfor ligger turene ikke nødvendigvis i områder med mange fugle, og de er alle lige vigtige for projektet, dem i skov såvel som dem i agerland og by.

Vinter-TimeTælleTurene, som resultaterne her er baseret på, indeholder en overrepræsentation af skov og eng og en underrepræsentation af agerland. Flere ture i agerlandet vil give et mere præcist billede af bestandene.

Artikel fortsætter efter figuren.

Der er nu udført hele 1000 vinter-TimeTælleTure i det meste af Danmark.

Tid til yngletids-TimeTælleTure

Den 1. april startede sæsonen for yngle-TimeTælleTurene, og der er allerede udført 114 ture. I yngletiden skal der udføres to ture, en tidlig og en sen tur, for at dække både standfugle og kortdistance-trækkere samt langdistance-trækkere. Målsætningen for indeværende ynglesæson er at nå 60 % af TimeTælleTurene. Det betyder, at der skal udføres 430 tidlige yngleture og 345 sene yngleture.

Læs mere om metoden bag TimeTælleTurene: Derfor laver vi TimeTælleTure i Atlas III

Læs en personlig vinkel på TimeTælleTure: Lars får gode oplevelser på Atlas IIIs TimeTælleTur

FAKTA om TimeTælleTure i Atlas III:

- 450 atlasdeltagere har udført TimeTælleTure (57 % af de kvadratansvarlige)

- 610 tidlige yngle-TimeTælleTure udført (35 % af turene)

- 690 sene yngle-TimeTælleTure udført (40 % af turene)

- 1000 vinter-TimeTælleTure udført (58 % af turene)

TimeTælleTurene i Atlas III skal bruges til at lave bestandsestimater af Danmarks almindeligste yngle- og vinterarter:

Ynglefugle: sanglærke, bogfinke, solsort, ringdue, stær, skovspurv, landsvale, musvit, gransanger, gulspurv, tornsanger, munk, gransanger, gråspurv, grønirisk, gråkrage, løvsanger, gærdesmutte, blåmejse, rødhals, engpiber, allike, havesanger, hvid vipstjert m.fl.

Vinterfugle: skovspurv, musvit, bogfinke, solsort, gulspurv, gråspurv, blåmejse, allike, grønsisken, grønirisk, fuglekonge, husskade, dompap, sortmejse, gærdesmutte, spætmejse, sumpmejse, rødhals m.fl.