Fanø Fuglestation

FANØ I FELTEN Danmark har fået en ny fuglestation. Det er ikke en DOF fuglestation, men en fuglestation som er skabt på privat initiativ, bl.a. af folk med baggrund på fugle- og feltstationer. Det store småfugletræk om efteråret vil nu blive overvåget, ligesom vadefuglene, mågerne og så vil der blive ringmærket småfugle. Den erfarne observatør og den erfarne ringmærker er ansat. Holdet er klar. Nu venter de bare på at det bliver efterår…

Fanø Fuglestation proklamerede for nylig på Facebook, at de havde anskaffet et ”Dream Team” af observatører og ringmærkere til fuglestationens første efterårssæson. Det havde de ret i, idet der er tale om to veteraner i fugle- og feltstationsverdenen. Dels Henrik Knudsen der i årtier har dækket både træktællinger og ringmærkning for Blåvand Fuglestation, men som også har mangeårig erfaring fra Feltstationerne på Tipperne og Langli. Dels Morten Jenrich Hansen der var med til at starte Skagen Fuglestation op som ringmærker, men som tillige har ringmærket aktivt ved Brabrand Sø og Nørre Lyngvig Fyr og som desuden har en flerårig erfaring fra Langli Feltstation.

Fanø Fuglestation er ikke et DOF initiativ. Fanø Fuglestation er et privat initiativ. Der bliver udbetalt løn til både observatør og ringmærker. Endda mere end der udbetales på DOFs fuglestationer.

Fuglestationerne er, efter min mening, noget af det allervigtigste DOF har. Det er her at man lærer tålmodighed i felten, man lærer tilfredsstillelsen ved at dække fugletrækket en hel sæson på en lokalitet, man lærer en masse om feltbestemmelse og fuglestemmer, man lærer hvordan man udfører systematiske tællinger, man lærer værdien af et resultat, man lærer adfærd, man lærer kort og godt at tælle fugle og så har man det sjovt og hyggeligt med de mange personer der dukker op på dette naturlige samlingssted for vores fælles interesse. Der er så mange forskellige værdier, man får noget med af, hvis man er på fuglestation! Man bliver til en feltornitolog!

Med Fanø Fuglestation kan man sige, at der er opstået en vis konkurrence til DOF, og det skal blive interessant at se, om det bliver opfattet sådan, ligesom det bliver interessant at opleve, hvordan fremtiden bliver for livet på de danske fuglestationer. Vil konkurrencen betyde, at der kigges nærmere på midlerne til de danske DOF fuglestationer? Kigges der mon nærmere på komforten? Kigges der mon nærmere på lønnen og arbejdsopgaverne? Jeg mener, at der først og fremmest skal uddannes tålmodige, livsglade og dygtige feltornitologer! DOF har nemlig brug for feltornitologer, der vil være mange timer i felten og have det både sjovt og seriøst med det.

Først og fremmest bliver det dog spændende at følge med i efterårstrækket på Fanø. Det er vi mange feltornitologer, der glæder sig til.

Søren Brinch, en af initiativtagerne til Fanø Fuglestation fortæller her om baggrunden for fuglestationen:

”Kim Fischer var i mange år meget ”Home-Alone” på Fanø. En tidligere meget dyr færgerute afholdt en del birdere fra at komme på Fanø, selvom Kim har lavet flere spændende fugle i tidens løb. Med Danmarks 3. Ørkenstenpikker i 1995 og den Amerikanske Tundrahjejle i 2004 og året efter igen, begynder birder-Danmark at røre på sig. Det er dog først med Joakim Engels Cistussanger i 2002, at rigtigt mange overvinder færgeangsten, og twitcher Danmarks 3. fund af Cistussanger. Storskråpen i 2007 og Lattermågen i 2008, satte yderligere Fanø på kortet, og Stendroslen i 2010 viste, at Fanø har et stort potentiale, når det med så få observationstimer kan producere så godt”.

Marco Brodde på Fanøs vade. Foto: Søren Brinch
 

Gråsejler, Fanø den 20. oktober 2017. Foto: Søren Brinch

”Gennem mange år har primært Kim Fischer foretaget optællinger af efterårstrækket af primært landfugle på Fanøs sydspids, fordi Kim er vokset op med disse spændende forhold. Per Kjær flytter til øen i 2000 og påbegynder ringmærkning under Kims første tiltag til Fanø Fuglestation. Ringmærkningen gav fine resultater og toppede i 2003 med Vandsanger, Hvidbrynet Løvsanger, Fuglekongesanger og Himalayasanger som de mere sjældne ringmærkninger blandt mange almindelige arter og pæne antal af blandt andet Sivsanger. Jeg flytter til øen i 2001 og arrangerede med Kim, Per, Joakim Engel ”Operation Fanø” i 2002, der gav ca. 125 tilrejsende operationsdeltagere store oplevelser med Vendehalse, Små Fluesnappere og Høgesangerer samt flere Hortulaner. Danmarks 3. Hætteværling blev det første års store tilløbsstykke. Fanø var for temmelig mange med interesse for fugletrækket kommet på landkortet, og det er kun forstærket de seneste 2 år med så spændende iagttagelser som Prærieløber, Hvidkindet Værling, Dværgværlinger, Gråsejler og Brun Løvsanger. Senere flytter Marco Brodde til Fanø, og om meget kort tid, har vi fornøjelse at få Joakim Engel og Christina Løjtnant tilbage på øen”.

Twitchere forsamlet efter at have set hvidkindet værling, Hønen, Fanø uge 42 2016. Foto: Søren Brinch

Prærieløber, Fanø den 9. september 2017. Foto: Søren Brinch

”Fugletrækket her ude i Vadehavet langs Vestkysten er især om efteråret stort, og det er vores antagelse, at det for nogle arter er endog meget høje tal.  Meget store antal af svaler og Gule Vipstjerter samt dagsrast af fluesnappere, Vendehalse og vadefugle karakteriserer sydtrækket medio august til primo september. Derefter overgår trækket til drosler, pibere, vipstjerter og finker og specielt arter som Bjergvipstjerter, Ringdrosler er talrige. Rovfugle kan med de rigtige vejrforhold - østenvind med varmefremstød i august og september være rigtigt spændende. Vadefugle er et kapitel for sig med flere hundrede tusinde rastende vadefugle og et markant træk af arter som Krumnæbbet Ryle, og store rasteforekomster af Sandløbere, Store Præstekraver og Islandske Ryler. Endvidere er Fanø rasteplads for meget store forekomster af måger og terner, der for mågernes vedkommende især peaker, når vinden bringer muslinger og småfisk ind til kysten. Alt sammen fuldstændigt umuligt at dokumentere fyldestgørende for 2-4 personer, der er i arbejde. Hvis 2-4 mennesker sporadisk kan afdække et pænt efterårstræk og spændende rastetal, hvad kan så flere med 100% fokus ikke udrette, tænkte vi…….”

Vadefugleflok udfor Fanø. Foto: Søren Brinch
 

”Den 16. september 2017 konstituerede vi derfor på en stiftende generalforsamling ”Foreningen Fanø Fuglestation”, ud fra et længe næret ønske om at udvikle en Fuglestation, der har 3 strategiske ben – Forskning, Formidling og Forvaltning. Forskning i fugletrækket, formidling af naturen og forvaltning af de sårbare ynglefugle og trækfuglenes rastepladser. Bestyrelsen består i dag foruden Kim og undertegnede af Svend Rønnest og Casper Sylvester Pedersen”.

”Ansættelsen af Henrik Knudsen som observatør, der dagligt skal registrere træk og rast fra 1. august til 1. december og Morten Jenrich Hansen, der i samme tidsrum skal ringmærke er et pilotprojekt, der skal udvikle standarder til det forskningsmæssige arbejde med standardiserede registreringer og bidrage til formidlingen af naturen og skabe evidens for forvaltningen. Pilotprojektet kører under Kim og min ledelse, og skal skabe fundamentet for Fanø Fuglestation”.

”Kort kan det siges, at der er et akut behov for en Fuglestation midt i Nationalpark Vadehavet, og det ønsker vi at udvikle med disse tiltag. Vi vil med Fanø Fuglestation være endnu bedre til at kvalificere og kvantificere træk- og rast af fugle i den nordlige del af Vadehavet, og på den måde håber vi at se endnu flere ornitologer og andre naturglade mennesker på Fanø”.

Sølvhejre blandt måger på Fanø. Foto: Søren Brinch

Kommentarer

Best of luck. Fremragende initiativ. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge udviklingen.
En lille bemærkning til artiklen. DOF udbetaler ikke løn til personalet på fuglestationerne. Det er frivilligt arbejde. Man betaler diæter. I udfordrer - og det er rigtig fint. Vi trænger i høj grad til debat i DOF omkring driften af fuglestationerne.
De bedste hilser og god vind.
Jens Rye Larsen
næstformand i DOF Sydvest
koordinator for fugletællingerne på Filsø