Forgiftning af fugle og pattedyr er et globalt problem

Carbofuran er et uhyre giftigt pesticid, som selv i meget små mængder kan være livsfarligt at indtage for såvel fugle som pattedyr. Fugle & Natur 1/2013 beskriver den kyniske anvendelse af giftstoffet her i Danmark, hvor adskillige rovfugle er blevet dræbt af stoffet. Men også på verdensplan er forgiftning med carbofuran et problem, som i stigende grad påkalder sig opmærksomhed.

En havørn svæver majestætisk over sit territorium på samme enevældige måde, som når en løve bevæger sig rundt på savannen. Begge indgyder respekt, og man må beundre deres utilnærmelighed. Men desværre er de langt fra usårlige. Giftstoffer som carbofuran udgør en særlig trussel mod arter som disse, som begge tiltrækkes af let bytte i form af ådsler.

I 2012 døde mindst to havørne og en kongeørn af forgiftning med carbofuran i Danmark. Havørnene blev fundet døde ved reden på Langeland, hvor hunnen havde fodret sin unge med et forgiftet bytte, mens kongeørnen blev fundet død i en skov nord for Randers.

Carbofuran er så giftigt, at offeret typisk dør umiddelbart efter at have indtaget stoffet, og derfor har giften primært en effekt lige omkring udlægningsstedet. I yngletiden kan rovfugle dog transportere et forgiftet bytte over store afstande for at aflevere det på reden, og i sådanne tilfælde er det umuligt at kontrollere spredningen af giftstoffet.

Denne unge havørn blev fundet død i reden ved Tranekær på Langeland. Tæt ved reden blev ungens mor fundet død på jorden. Foto: Claus Dalskov.

Et globalt problem

Ser man ud over landets grænser, er det ikke kun rovfugle, der ulovligt forgiftes med carbofuran. Faktisk rammer anvendelsen af denne gift så bredt – og vækker så stor bekymring – at der i 2011 blev udgivet en bog om giftstoffet og de konsekvenser, som brugen af carbofuran på globalt plan har for de vilde dyr (Ngaio Richards, ed.: Carbofuran and Wildlife Poisoning: Global Perspectives and Forensic Approaches). Her introduceres man til eksempler på forgiftning af såvel fugle som løver og elefanter, og perspektiverne er dystre.

Et af de største problemer med carbofuran er, at det i store dele af verden er billigt og meget let tilgængeligt. I Afrika kan man uden videre købe stoffet i tilstrækkelige mængder til at slå adskillige vadefugle, gribbe og løver ihjel, og også i Europa kan man fortsat skaffe det ulovlige skadedyrsmiddel. 

Viden om carbofuran

Carbofuran er et giftstof, der produceres til skadedyrsbekæmpelse ved dyrkning af for eksempel ris, kaffe og sukkerrør. Det sælges som regel under navnet Furadan. Carbofuran hæmmer funktionen af et vigtigt enzym, som er involveret i utallige kropsfunktioner hos insekter, pattedyr og fugle, og effekten er basalt set en overstimulering af nervesystemet. Stoffet rammer bredt og er altså langt fra specifikt rettet mod skadedyrene.

Carbofuran er blandt de allermest giftige pesticider, man kender til, og det virker øjeblikkeligt. Fugle, der dør af carbofuranforgiftning, omkommer oftest af iltmangel, idet giftstoffet blandt andet påvirker vejrtrækningen. Inden døden indtræffer, kan der også opstå muskelkramper, blindhed og andre tegn på forgiftning.

Der er bevis for, at carbofuran fortsat er aktivt som giftstof adskillige måneder efter at være blevet spredt i naturen. Sammenholdt med en viden om, at koncentreret carbofuran i en mængde svarende til størrelsen af et majskorn kan dræbe helt op til 20.000 småfugle, er der god grund til bekymring angående anvendelsen af carbofuran.

Selv små mængder af stoffet kan være dødeligt giftige, og det må absolut frarådes at håndtere døde dyr og fugle, hvis der er mistanke om en forgiftningssag. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der findes flere døde fugle på samme sted, eller hvis man opdager de karakteristiske lilla pesticidkorn.

Pesticidjægere i Kenya

Kenyaneren Martin Odino er en ihærdig naturforkæmper. Han beskriver på sin blog, hvordan carbofuran anvendes i området omkring Bunyala Rice Scheme ved Victoriasøens bred, og han kæmper for at gøre verden opmærksom på problemet, der rammer såvel afrikanske ynglefugle som europæiske trækfugle.

Hvidklire, svaleklire og stor kobbersneppe er blandt de arter, der ofte flokkes i området, og mange andre trækfugle er ligeledes udsat for forgiftning. Så sent som i oktober 2012 blev 50 vadefugle (primært brushane og tinksmed) fundet døde i Bunyala.

De metoder, der anvendes i Bunyala, er præcis lige så ufine som dem, vi har kendskab til her i Danmark. Carbofuran har i et par år været forbudt at anvende i Kenya, men stoffet kan med lethed købes i nabolandet Tanzania. De kenyanske fuglejægere anvender koncentreret carbofuran, som i pulverform drysses over levende termitter eller græshopper, der tiltrækker sultne fugle, som spiser de halvdøde insekter og derved selv forgiftes.

En anden metode er opløsning af stoffet i vand, hvilket resulterer i en stærkt giftig opløsning, som kan smøres på snegle eller andre byttedyr, som storke, hejrer og vadefugle går på jagt efter i rismarkerne. En lokkefugl med næbbet snøret sammen, så den ikke kan indtage giften, sættes ofte ud for at lokke andre fugle til. Især fugle som storke og hejrer lokkes nemt til af en sådan lokkefugl.

Denne lokkefugl, en afrikansk gabenæb (African Openbill), har fået næbbet snøret sammen, så den ikke kan samle de forgiftede snegle op. I stedet skal den lokke andre storke til marken, så de kan æde den udlagte madding. Lokkefuglens ben er også bundet sammen. Sneglene ses rundt om storken. Foto: Martin Odino.

Her ses et nærbillede af en af de udlagte snegle. Den lilla farve fra carbofuranopløsningen ses tydeligt. Foto: Martin Odino.

De forgiftede fugle indsamles, inden de dør af giftstoffet. Ofte får de et dræbende eller bedøvende slag i hovedet, så de ikke flygter, hvorefter fuglene transporteres til jægerens hjem. Her løber han og familien en enorm risiko ved at tilberede og spise de forgiftede fugle, men den lette jagtmetode er åbenbart for fristende. Muligvis er sammenhængen mellem pesticidjagt og eventuelle følgende dødsfald også helt eller delvist ukendt for den lokale befolkning.

Denne video beskriver, hvordan carbofuran anvendes i Afrika:

Afrikas gribbe forsvinder

Rovdyr har været i konflikt med mennesker, siden vi begyndte at holde husdyr. Mange af de steder, hvor vi har introduceret kvæg, har de naturlige bestande af hovdyr måttet vige. I mange tilfælde har dette tvunget de store rovdyr til at skifte deres naturlige bytte ud med husdyr, og blandt andet i Kenya har dette resulteret i mange drab på især løver og hyæner, som let lokkes hen til ådsler.

Traditionelt var der stor prestige i at dræbe disse rovdyr med spyd, hvilket naturligvis også indebar en vis fare for jægerne selv. Med introduktionen af let tilgængelige giftstoffer som carbofuran er det dog blevet meget lettere og ganske ufarligt at dræbe et rovdyr. For under ti kroner kan man forgifte adskillige løver ved et ådsel, som drysses med carbofuran.

Denne praksis har haft en ekstremt uheldig effekt på de afrikanske gribbe, der i endnu højere grad end løverne flokkes ved udlagte ådsler, og flere gribbearter er nu næsten forsvundet fra Kenya. De ådselædende gribbe søger føde i et enormt område, og mange individer fouragerer ofte sammen, hvilket gør bestanden som helhed særligt udsat for forgiftning.

Da gribbe ligesom de store ørne reproducerer sig meget langsomt, er det svært for bestandene at komme på fode igen efter perioder med nedgang; så selv et totalt stop for forgiftninger vil ikke kunne garantere fremtiden for Kenyas gribbe. Fem ud af landets otte gribbearter er nu rødlistede.

Eksperter vurderer, at de afrikanske gribbe kan være forsvundet inden for nogle årtier, hvis forgiftningen af dem ikke stoppes straks. Forsvinder gribbene, forventes en øget spredning af sygdomme blandt såvel rovdyr som byttedyr, idet ådsler vil forsvinde langsommere og dermed øge risikoen for sygdomsspredning.

Fremtidsperspektiver

I Danmark håber vi, at en dusør på 50.000 kroner kan afsløre, hvem der forgiftede de to havørne på Langeland. I Kenya håber Martin Odino, at verden generelt vil få øjnene op for de problemer, carbofuran skaber for naturen og dens vilde dyr. Vi kæmper med andre ord en fælles kamp – om end med forskelligt fokus.

Det er op til os at afværge den trussel, de vilde dyr står overfor. Forbud mod at anvende carbofuran respekteres tydeligvis ikke altid, men det vil dog være et stort skridt på vejen at forbyde stoffet på verdensplan.

DOF støtter kampen mod brug af carbofuran.

Kommentarer

En rød glente, som i februar 2014 blev forsynet med en GPS-sender, mens den overvintrede i Spanien, blev i slutningen af april 2014 fundet død i Frankrig. Nu har analyser bekræftet, at glentens død skyldtes giftstoffet carbofuran. En ræv blev fundet død samme sted.

Kilde: SEO/BirdLife.

Så udbredt er forgiftning af rovfugle i England:

http://raptorpersecutionscotland.wordpress.com/2013/02/12/raptor-poisoni...

Martin Odino har netop gjort mig opmærksom på endnu en video om pesticidjægerne i Kenya:

http://www.youtube.com/watch?v=VztYDsPfeIE