Invasion af sibirisk jernspurv: 12 fund af 12 eksemplarer i alt

NYT FRA SJÆLDENHEDSUDVALGET. 5-6. august afholdt Sjældenhedsudvalget fællesmøde i Vejlerne. Der blev dannet gode overblik over de sjældne fugles forekomster i Danmark i 2016. Der blev godkendt en ny art for landet, et gammelt fund blev godkendt som det første af formen i landet, og så valgte vi et nyt medlem ind.

Som vanligt blev der arbejdet igennem til ud på de små timer, da SU holdt fællesmøde i weekenden. Mødet havde stor fokus på SU-rapporten 2016, da manuskriptet skal afleveres om kort tid.

I den forbindelse skal der rettes en stor tak til de mange observatører, der fulgte opfordringen til at få indsendt mange af de sidste sager fra 2016.

Sjældenhedsudvalget i arbejde. Fra venstre Sakari Kauppinen, Simon Sigaard Christensen, Rasmus Due Nielsen, Rune Sø Neergaard, Kent Olsen og Knud Pedersen. Foto: Henrik Haaning Nielsen

 

Atlantisk skråpe/scopolis skråpe

Sjældenhedsudvalget afventer en egentlig afklaring omkring taksonomien i dette svære bestemmelseskompleks. Nylige omfattende undersøgelser i yngleområderne har bragt tvivl ind i diskussionerne om, hvor vidt det er korrekt at splitte de to tidligere racer i to arter. I øjeblikket benævnes godkendte fugle i Danmark kun som ”skråstreger” altså som ubestemt atlantisk/scopolis skråpe, med mindre at der er så god dokumentation, at det kan lade sig gøre at se sikre karakterer. For at SU har en reel chance, for at vurdere, hvor vidt der er tale om sikre atlantiske- eller scopolis skråper, handler det i realiteten om, at der bliver taget gode fotos og/eller videoer, hvor afgørende detaljer kan ses. SU vil imidlertid opfordre til, at man ved fremtidige observationer også har stor fokus på udbredelsen af lyst og mørkt på håndsvingfjerene på vingeundersiden, og beskriver udseendet heraf så nøjagtigt som muligt. Grundige feltnoter, gerne med tegninger, vil vi gerne opfordre alle til at lave og indsende sammen med den egentlige beskrivelse. Dette gælder naturligvis også for alle andre SU-arter.

Atlantisk skråpe. Foto: Henrik Haaning Nielsen

 

Grøn sanger godkendt som ny art for Danmark

På baggrund af DNA-analyse blev en mistænkt grøn sanger, der blev fanget og ringmærket ved Blåvand Fuglestation den 27. maj 2015, godkendt som ny art for landet.

Grøn sanger blev i 2008 anerkendt som egen art af BOU (British Ornithologists’ Union), men var indtil da regnet som race af lundsanger. Den er udbredt som ynglefugl fra det nordlige Tyrkiet østpå til Iran og overvintrer i Indien og Sydøstasien. Arten er kun truffet i alt tre gange i Skandinavien og fire gange i det øvrige Europa.

 

Østlig husrødstjert på Christiansø i 2005 blev godkendt som ny for landet

Jan Speiermann fotograferede den 19. oktober 2005 en spændende ”rødstjert” på Christiansø. Allerede dengang var han opmærksom på at det kunne dreje sig om en husrødstjert af en af de østlige typer. Imidlertid var det først efter fundet af den østlige husrødstjert, der blev dokumenteret i Bønnerup Havn den 25. oktober til den 7. november 2016, at Christiansøfuglen blev indsendt til SU.

De indsendte fotos blev gennemgået grundigt på både forårsmødet og igen på dette møde. Afstandene mellem håndsvingfjersspidserne blev vurderet og analyseret, ligesom eksempler på hybrider mellem husrødstjert og rødstjert blev diskuteret.

Alt i alt endte et enigt udvalg med at godkende fundet som landets første østlige husrødstjert. Betegnelsen østlig husrødstjert dækker over flere racer, og fundet vil blive publiceret som værende en del af racekomplekset phoenicuroides/rufiventris/xerophilus. Det samme kommer til at gælde fundet fra Bønnerup Havn. Begge fund bliver præsenteret i den kommende SU-rapport.

 

Sibirisk jernspurv overblik

Takket være mange indsendelser er det lykkedes at få et godt overblik over den bemærkelsesværdige invasion af sibirisk jernspurv i Danmark efteråret/vinteren 2016/2017.

I alt 12 fund af 12 eksemplarer er nu godkendt.

Et samlet europæisk og nordisk forekomstbillede af sibirisk jernspurv vil blive diskuteret på den kommende Nordiske SU Konference i Finland i slutningen af august, og det er et ønske at lave en fælles nordisk artikel om invasionen.

Med hensyn til aldersbestemmelse, har SU, på foranledning af det finske sjældenhedsudvalgs undersøgende arbejde omkring kriterier for aldersbestemmelse, valgt at holde sig afventende, indtil en større sikkerhed findes for aldersbestemmelse.

Foreløbig er ingen af de danske fund aldersbestemt. En enkelt fugl har med sikkerhed kunnet kønsbestemmes, nemlig fuglen ved Hirtshals, som flere gange hørtes syngende og dermed med sikkerhed kunne bestemmes som en han.

 

Nyt SU-medlem

Rasmus Strack stoppede som SU-medlem i foråret 2017. Han takkes for en mangeårig, flittig og stærk indsats. Et enigt udvalg valgte at pege på Andreas Bruun Kristensen som nyt medlem i udvalget. Andreas har allerede siddet en ti-årig periode i SU, og er efter en pause nu klar til en ny tørn. Han er kendt for sin store interesse for sjældne fugle, sit store netværk og regnes for en meget dygtig feltornitolog.

Velkommen til Andreas. Vi glæder os til samarbejdet.