Nyt fra Sjældenhedsudvalget

I sidste måned holdt DOF's sjældenhedsudvalg (SU) møde på Blåvand Fuglestation, hvor de blandt andet behandlede fund af amerikanske sortænder, sporevibe og baffinmåge.

Stylteløber tages af SU-listen

Arten har optrådt i stigende antal de senere år, og ynglede, eller gjorde yngleforsøg, i årene 1994, 2005 og 2012-2014. Med de nu i alt 66 godkendte fund siden 1882, anser SU artens optræden som veldokumenteret og velbeskrevet, hvorfor den udgår af SU-listen fra og med 1/1 2016.

Første forekomst af tre amerikanske sortænder

Danmarks, og formentligt også Europas, første forekomst af tre amerikanske sortænder på samme lokalitet, den samme dag, blev godkendt fra Blåvand (RB) 13/10 2014, hvor tre adulte hanner sås. De tre fugle sås fra samme obspost, hvor to af fuglene lå sammen, mens den tredje lå for sig selv. De tre fugle blev kun set samtidig på denne ene dag.

Første fund af sporevibe godkendt

Landets første fund af sporevibe fra Korshage, Rørvig (S), 13-14/5 2014, blev godkendt i kategori E (kategorien for sikre og næsten sikre undslupne fangenskabsfugle) og arten bliver dermed ikke optaget på DOF´s danske fugleliste i denne omgang.

Fuglen bar ingen ringe og udviste i øvrigt ingen tegn på at stamme fra fangenskab, hvormed der altså kunne være tale om en spontan forekomst. SU har dog alligevel vurderet det for overvejende sandsynligt, at der er tale om en undsluppen fangenskabsfugl. Dette beror på, at der er flere eksempler på, at sporeviber er undsluppet fra fangenskab i Vesteuropa (bl.a. i England og Holland), mens der ikke er sikker viden om, at arten strejfer til NV Europa fra den nærmeste udbredelse i Mellemøsten, Tyrkiet og Grækenland. Arten holdes sandsynligvis ikke i fangenskab herhjemme, men findes fåtalligt i fuglehold i flere vesteuropæiske lande, og den opdrættes antageligt årligt i Tyskland.

En sporevibe i en lignende dragt, som heller ikke var ringmærket, blev desuden set på to lokaliteter i det østlige Frankrig, 27/7-5/8 2014. Denne fugl kunne dermed være den samme som i Danmark, men ud fra dragtkarakterer, har det ikke været muligt, at afgøre, hvorvidt de er identiske. Det franske fund er i øvrigt blevet placeres i kategori D.

Sporevibe fra Korshage Rørvig den 14. maj 2014.

Andet fund af Inuitmåge godkendt

SU har godkendt et fund af inuitmåge fra Hvide Sande Havn, 4/2 2012, som er blot andet danske fund. Fuglen, som blev efterbestemt ud fra foto, foranledigede en hel del debat, da den viste en sjælden kombination af karakterer, heriblandt lys næbbasis og øjenring. SU godkendte fundet da majoriteten af de eksperter, som har udtalt sig om fundet, mener, at der er tale om en inuitmåge.

Invasion af baffinmåge færdigbehandlet

Som skrevet i et tidligere nyhedsbrev, er behandlingen af baffinmåge, hvidvinget måge af underarten kumlieni, fra invasionen i 2012 afsluttet. Sagsbehandlingen har været længe undervejs, da bestemmelseskriterierne var genstand for megen diskussion på tværs af landegrænser, og eftersom SU ønskede at nå frem til en række fælles kriterier i Skandinavien.

SU har tillagt fotodokumentation stor betydning ved behandlingen af især de unge baffinmåger, som kan være meget lig den grønlandske nominatform (glaucoides). I forbindelse med sagsbehandlingen har SU selv oprettet sager på alle umiddelbart potentielle baffinmåge-kandidater, hvoraf flere dog viste sig ikke at leve op til de kriterier, som SU endte med at lægge sig fast på. Således måtte flere fund af baffinmåge-kandidater desværre forkastes pga. mangelfuld fotodokumentation af vingespidsen, som rummer de afgørende kendetegn.

Både de godkendte og forkastede fund vil blive publiceret i den kommende SU-rapport i ”Fugleåret 2014”. Endvidere planlægger SU at offentliggøre en nærmere præsentation af invasionen samt de anvendte bestemmelseskriterier.

Genbehandling af fund før 1965

I forbindelse med revisionen af forekomsten af sjældne fugle før 1965, som netop er afsluttet med et særnummer af DOFT forfattet af Jørgen Staarup Christensen og Palle Ambech Frænde Rasmussen i samarbejde med SU, henligger et mindre antal sager, som er optaget til genbehandling, - jf. appendikset til DOFT 2/2015. Det drejer sig om fund af almindelig skråpe (3 fund), lille stormsvale (fund fra 8 datoer), stor stormsvale (3 fund) og hvidvinget måge (8 fund).

SU gemte desværre ikke dokumentationen for fund i sin tid, så alle oplysninger, som kan kaste lys over fundene, er meget velkomne.

Jens takker af - Morten suppleret ind

Jens Søgaard Hansen trådte ud af SU ifm. det seneste møde, 20-21/6 2015. Jens har været medlem siden 2008 og har bl.a. stået for programmering og administration af SU´s internetforum. Han fortsætter dog som webkonsulent for udvalget. Der skal lyde en stor tak til Jens for hans arbejde i udvalget!

Som afløser, indtræder Morten Bentzon Hansen i udvalget, i første omgang som suppleant. Morten er bosiddende i Christiansfeld i SØ-Jylland og er bl.a. kendt fra Netfugl.dk, hvor han gennem en årrække har skrevet om fugle, især de sjældne. Morten er en særdeles velbevandret birder med et særligt kendskab til burfuglehold og sjældne arters forekomst i Vestpalæarktis.

Fællesnordisk SU-samarbejde

Sjældenhedsudvalget er vært for den anden nordiske SU-konference i dagene 21-23/8 2015 på Molslaboratoriet. Formålet med konferencen er bl.a. at opnå fælles kriterier for vurderingen af de mest svært bestemmelige arter og underarter, heriblandt hvidskægget sanger og hedepiber.

Næste SU-møde

Næste møde i SU vil foregå 12-13/3 2016 på Blåvand Fuglestation.