Polarlomvien truet af udryddelse i Grønland

DOF opfordrer i et åbent brev grønlandske politikere til at droppe deres aktuelle planer om at genindføre forårsjagten på polarlomvier. Jagt i fuglenes kolonier vil udrydde polarlomvien som ynglefugl i det meste af Grønland i løbet af få år, og DOF bakker op om den totalfredning, som anbefales af Grønlands Naturinstitut.

De sidste fuglefjelde med ynglende polarlomvier i Vestgrønland vil blive udryddet i løbet af få år, hvis et flertal af politikerne i det grønlandske hjemmestyre gør alvor af deres aktuelle planer om at tillade forårsjagt på polarlomvier, der i forvejen er truet af udryddelse i det arktiske land.

Det påpeger DOF, der på vegne af den internationale fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International i et åbent brev kraftigt advarer de grønlandske folkevalgte mod at genindføre jagten op til fuglenes yngletid, hvor de er allermest sårbare.

Forårsjagten har siden 2001 været forbudt i det meste af Grønland. DOF mener, at politikerne risikerer at underskrive polarlomviens dødsdom, når Hjemmestyret om få dage skal andenbehandle et forslag om at tillade forårsjagten på polarlomvier med virkning fra næste forår.

Det sker, selv om biologer med indsigt i lomviernes bestande og yngleforhold i forvejen betegner den nuværende grønlandske jagttid som ”ikke bæredygtig”, mens de kalder bestandsudviklingen i størstedelen af de grønlandske lomviekolonier for ”kritisk” og flere steder ”meget kritisk”.

Det er rent ud sagt galimatias at tillade forårsjagt i Grønland på polarlomvien, hvis bestande i flere år har været i frit fald, siger Egon Østergaard, der er formand for DOF.

For eksempel er 97 procent af de ynglende polarlomvier i Diskobugten forsvundet i løbet af de seneste cirka 60 år, og en koloni i Nordvestgrønland på 250.000 ynglepar er blevet udryddet på grund af jagt og efterstræbelse.

I alt er cirka en snes kolonier af polarlomvier forsvundet i Grønland, så der i dag kun er 19 lokaliteter tilbage, hvor de sort-hvide alkefugle yngler.

Fuglefjeldet Innaq, hvor en stor koloni af polarlomvie yngler. Grønland, juli 2012. Foto: Flemming Ravn Merkel.

Alligevel lægger et flertal af de grønlandske politikere op til at tillade jagt om foråret, selv om biologerne i Grønlands Naturinstitut, der rådgiver det grønlandske hjemmestyre om forvaltningen af det arktiske lands naturressourcer, maner til den yderste forsigtighed i forvaltningen af lomviebestanden.

Det vil være et kæmpe tilbageskridt for naturforvaltningen i Arktis, hvis de grønlandske politikere lader hånt om den biologiske rådgivning. Grønlands Naturinstitut, der har overblikket over fuglekoloniernes status, har anbefalet en totalfredning på mindst 10 år af Grønlands polarlomvier.

Hvis de grønlandske politikere vælger den stik modsatte kurs ved at tillade forårsjagt, vil de sidste kolonier i Vestgrønland risikere at forsvinde for altid, siger Egon Østergaard.

Flere politikere i Grønlands hjemmestyre har bedyret, at de ikke tror på biologernes advarsler og dermed ikke mener, at en øget jagt vil være en trussel mod bestanden.

Randi Broberg fra Partii Inuit har forklaret sit partis holdning til moderne naturforvaltning med, at ”den lokale fanger har den bedste viden vedrørende fangstforholdene, og derfor bør han ikke dikteres, hvilke fangstdyr han må fange hvornår”.

Sådan en udtalelse er helt uden hold i virkeligheden og noget forvrøvlet sludder, som man har hørt overalt i verden, når biologer har advaret om overudnyttelse, siger Egon Østergaard.

For eksempel har man hørt danske fiskere påstå, at der var så mange fisk i havet, at man nærmest kunne gå på vandet, lige indtil bestanden så brød sammen. Det er ved at ske med ålen herhjemme, og det skete med torsken ud for Newfoundland.

Omvendt har man en chance for at vende udviklingen, hvis man reagerer i tide og lytter til de biologiske advarsler, og derpå retter sig efter dem.

Når en koloni af polarlomvier er helt udryddet, kan der gå århundreder, inden den kommer igen – hvis den overhovedet nogensinde gør det, siger formanden for DOF.

I Grønland har planerne om at genindføre forårsjagten på de udryddelsestruede polarlomvier sendt chokbølger gennem Timmiaq, den grønlandske fuglegruppe.

Det er uansvarligt at fortsætte den nuværende jagt på polarlomvier, fordi den er i åbenlys strid med det princip om bæredygtighed, som ligger til grund for al jagt i Grønland.

Hvis man så oven i købet vil udvide jagten og tillade den om foråret, hvor den er ekstremt skadelig, vil jeg kalde det totalt uansvarligt og direkte dumt, siger Hasse Hedemand, der er talsmand for Timmiaq.

Han påpeger, at Grønlands troværdighed som et arktisk samfund, der bygger på bæredygtige principper, står på spil, hvis man giver grønt lys til at skyde fugle op til deres yngletid.

Polarlomvien yngler først, når den er fem år gammel, og den lægger kun et æg pr. ynglesæson. Det gør den særligt sårbar over for jagt om foråret og i yngletiden, og alle erfaringer fortæller, at for voldsom efterstræbelse kan udrydde kolonier på hundrede tusinder af fugle i løbet af få år, siger Hasse Hedemand.

Jagten på polarlomvier i Grønland har i generationer været en vigtig del af fødegrundlaget, og fuglene er en yndet spise i mange grønlandske hjem. Rundt regnet 10.000 grønlændere, ud af en befolkning på cirka 56.000, har et jagttegn.

Her ses et større antal lomvier til salg 'på brættet'. Foto: Timmiaq.

Det menes, at cirka 2.000 af jægerne driver jagt på professionelt plan, mens omkring 8.000 grønlændere har jagt som fritidsfornøjelse.

Det var et stort tab for befolkningen i Nordøstgrønland, da deres jagtmuligheder blev begrænset. Ligeledes vil det blive et tab for grønlændere i syd, hvis der indføres begrænsninger i jagten og fredninger af fuglene, men hvis det er nødvendigt for at redde bestanden fra helt at forsvinde, må det være sådan, siger Hasse Hedemand.

Befolkningen mangler desværre den fornødne viden om polarlomviens biologi, før der kan opstå en generel accept af biologernes rådgivning. Kun få er klar over, at polarlomvien har en meget langsom ynglecyklus og derfor er yderst sårbar overfor jagt i yngletiden.

Når man ser de kæmpestore flokke af lomvier flyve over havet mod Nordgrønland, tænker man ikke over, at mange af dem også er på vej mod nordarktiske ynglepladser uden for Grønland. Derfor kan det være svært at forstå, at fuglene kan være truet som grønlandske ynglefugle, siger talsmanden for Timmiaq.

Polarlomvien er en arktisk og især højarktisk ynglefugl med sine største bestande i Canada, hvor det skønnes, at cirka 4,2 millioner par yngler. Svalbard huser rundt regnet 850.000 ynglepar af polarlomvier, der er fordelt på 142 kolonier, mens Island har op mod 550.000 ynglepar, øen Jan Mayen mellem Island og Grønland har 75.000 ynglepar og Norge et sted mellem 3.000 og 6.000 par.

Store skarer af de arktiske polarlomvier overvintrer i farvandet ud for Sydvestgrønland. Det menes, at der om vinteren befinder sig mellem en og fem millioner polarlomvier i dette havområde.

I 1990’erne blev der ifølge Grønlands Naturinstitut nedlagt op imod 250.000 polarlomvier om året i Grønland, men det tal er faldet til et sted mellem 50.000 og 60.000 nedlagte fugle årligt.

Fakta om polarlomvie

Arten er nært beslægtet med almindelig lomvie, som yngler fåtalligt i Sydgrønland.

Føde: Små krebsdyr og småfisk, som polarlomvien ofte dykker 20-60 meter for at få fat i.

Polarlomvie yngler i kolonier på stejle fjeldsider ud til havet, hvor hunnen lægger et enkelt æg, der ruges af begge forældre. Ungen forlader reden tre uger gammel, før den kan flyve, og følger faderen på svømmetræk til havs.

Kilde: Grønlands Naturinstitut (www.natur.gl).

Jagt og ynglebestand

Jagttider: I Grønland må polarlomvie jages i perioden fra den 15. oktober til den 29. februar.

I Østgrønland og Thuleområdet starter jagten allerede den 1. september, og i disse to områder må de også jages fra den 1. marts til henholdsvis den 31. maj og den 15. juni.

Hovedparten (85 %) af de nedlagte lomvier bliver skudt i Sydvestgrønland syd for Disko fra oktober til marts.

Kvoter: Fritidsjægere må nedlægge 5 fugle per dag og erhvervsfangere 30 fugle per dag.

Salg: Man kan i jagtsæsonen købe polarlomvier på ’brættet’ i de fleste grønlandske byer og større bygder. Kun erhvervsfangere må skyde til brættet.

Optællinger af ynglefugle overalt i Grønland viser en drastisk tilbagegang siden starten af 1900erne. Kun i Thule-området er bestanden tilsyneladende stabil.

Udenfor Thule er det samlede antal ynglefugle reduceret med mere end 80 %, og flere titusind- eller hundredtusindtallige kolonier er helt forsvundet.

Grønlands Naturinstitut peger på, at jagt og forstyrrelser i yngletiden er den værste trussel og den vigtigste årsag til tilbagegange for ynglefuglene i Grønland.

Klimaforandringer har sandsynligvis allerede yderligere negativ effekt især for ynglefugle i Nordatlanten. Grønlandsk vinterjagt på polarlomvier fra Nordatlanten, der overvintrer i Grønland, forværrer situationen både i Grønlands kolonier og i kolonier flere 1000 km væk.

Kilde: Grønlands Naturinstitut (www.natur.gl).

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening,  tlf. 33 28 38 00.

Egon Østergaard, formand for DOF, tlf. 31 16 20 30.

Hasse Hedemand, talsmand for Timmiaq, den grønlandske fuglegruppe,
tlf. 299 32 85 01 (privat) – 299 34 64 37 (job). 

Kommentarer

Heldigvis er forslaget om at udvide jagttiden på polarlomvie blevet forkastet af det grønlandske landsting. Det betyder ikke, at polarlomvien er fredet, men heldigvis kan arten nu få fred i den meget sårbare periode i forårsmånederne.