Viden fra DOFbasen: Når silkehalen invaderer

Visse år ringer der særligt mange himmelske klokker som et signal om et rykind af nogle af de mest skattede vintergæster i den danske fuglefauna; silkehalerne.

Hov, det er jo silkehaler! En fin lille lyd som små ringende klokker afslører, at silkehalerne er ankommet, og som oftest er der en hel lille flok samlet, mens de rå-æder af bær fra fx tjørn eller røn.

Silkehalen yngler primært i dalpartier af boreal nåleskov (tajgaen) i den nordligste tredjedel af Sverige og Finland samt videre østover. Meget tyder på, at den er blevet mere almindelig som ynglefugl i Sverige i det seneste årti, også i lidt sydligere områder, men der er stor forskel på antallet af ynglepar fra år til år.

Som invasionsfugl varierer antallet, der kommer til Danmark fra yngleområderne højt mod nord, voldsomt. I invasionsår kan arten ses i hele Nordeuropa og Centraleuropa, og den når som oftest længere mod syd i Østeuropa end i Vesteuropa, tydende på at invasionerne kommer langt østfra.

Forekomsten af silkehale er her eksemplificeret ved observationer i DOFbasen fordelt på 10-dages perioder fra efteråret 2002 til foråret 2011 og med særlig fokus på den største invasion i 2004/05 og den seneste vinters forekomst.

Fra punkttællingerne ved vi, at der er store invasioner gennemsnitligt hvert tredje år. De største silkehalevintre har været 1990/91, 1991/92, 1995/96, 2000/01, 2004/05, 2005/06 og 2008/09. Dette stemmer fint overens med de registreringer, der er i DOFbasen, efter at den gik online i 2002.

Grafen er baseret på 25.000 indtastninger af 1,1 mio. silkehaler i perioden 1/7 2002 – 1/7 2011 og viser antallet af silkehaler per rapportering i DOFbasen.

Antallet af silkehaler varierer betydeligt inden for Danmarks grænser. Mens københavnske fugleinteresserede ofte har større flokke af silkehaler i for eksempel parkerne og langs S-togslinjerne, er silkehalerne nærmest et hit i flere områder af provinsen.

Traditionelt rammer invasionerne primært landet fra øst og nordøst, og der er stor forskel på antallet af fugle i de forskellige egne af landet. Forekomsten er generelt størst på Bornholm, i Københavnsområdet, i Nordsjælland og langs Jyllands østkyst. Arten er især registreret især i byerne, men den ses også i større tal på trækstederne, som for eksempel Langeland, Skagen, Gedser og Gilleleje.

Selv de smukke silkehaler med deres sarte farver kan næbbes, hvis der er mangel på røde bær i landskabet. Foto: Jens Kristian Kjærgaard.

I invasionsår kan de første silkehaler ankomme til Danmark i månedsskiftet september-oktober, men den store ankomst sker normalt først i oktober. Antallet topper i begyndelsen af november og med mange fugle en måned herefter. Årsmaksimum registreres således som regel i overgangen mellem efterår og vinter.

Fra nytår er invasionen som oftest klinget af, og antallet af silkehaler mindskes gradvist frem til udgangen af marts og med enkelte fugle i april og første halvdel af maj. Der er dog nogen variation årene imellem. I 2002/03 og 2006/07 toppede invasionerne for eksempel først efter nytår.

I vinteren 2004/05 kunne der ses store flokke i det meste af landet, særligt i to perioder af vinteren. D. 24. oktober 2004 blev der talt 3.240 silkehaler i Frederikshavn, og det blev anslået, at der nok nærmere var 4-5.000 fugle. Ved Gilbjerg Hoved blev der 5 dage senere talt over 3.000 østtrækkende silkehaler. Observatøren kunne ikke dække trækket hele dagen, og det skønnes, at det totale antal trækkende silkehaler var det dobbelte. Senere på vinteren var der igen kæmpeflokke, og for eksempel blev der set 3.200 silkehaler på Kastellet i København den 6. december.

Kortet viser forekomsten af silkehaler i Danmark i vinteren 2004/05. Kortet er baseret på 5.400 indtastninger af 353.000 silkehaler (inklusive gengangere).

I vinteren 2010/11 var invasionen af silkehaler ganske stor i slutningen af oktober, men den toppede meget tidligt, samtidigt med at en meget kold og tidlig vinter satte ind fra slutningen af november og varede året ud. Flest fugle var 2.250 sydvesttrækkende i Rudkøbing den 1. november. I samme periode sås store flokke i Korsør, Frederikshavn, Rødovre, på Falster og Bornholm. Forekomstmønsteret var således anderledes end i de fleste år, og de mange fugle i Østersøområdet kunne tyde på, at fuglene kom til landet østfra.

Kortet viser forekomsten af silkehaler i Danmark i vinteren 2010/11. Kortet er baseret på 3.700 indtastninger af 149.000 silkehaler (inklusive gengangere).

Fænologien er lidt forskellig fra landsdel til landsdel. Ankomsten af de første fugle ser ud til at ske lidt tidligere i Øst- og Nordjylland end i de østlige egne. I oktober og november ses der mange syd- og sydvesttrækkende silkehaler i mange dele af landet, men særligt ved Gedser.

Invasionernes længde varierer også noget fra egn til egn. Særligt på Bornholm er forekomsten tidlig og kort, hvorimod der i en længere del af vinteren kan være relativt mange silkehaler i Københavnsområdet.

Fra marts til cirka 10. maj ses der en del småflokke af øst- og nordtrækkende silkehaler i både Nordjylland og Nordsjælland.