Ynglende hættemåger på taget af industribygning i Vamdrup

Feltornitologen Jesper Leegaard har i denne artikel beskrevet hættemåge som ynglefugl på et fladt industritag for første gang i Danmark. På taget yngler også sølvmåger og stormmåger samt et enkelt par fjordterner. Ynglepladsen udgør en sikkerhed for prædation af f.eks. ræv og mårhund, og det bliver interessant, om det er et fænomen, der griber om sig. Jesper opfordrer alle til at opsøge og optælle ynglefugle på bygninger nær hav, fjord og søer.

Den 15. juli 2018 var jeg på en fugletur i Vamdrup. Byens store industrikvarter rummer mange ynglefugle som fx sølvmåge, stormmåge, tårnfalk, strandskade, klippedue, husrødstjert og agerhøne. På taget af den store Daugaardterminal stod flere juvenile stormmåger og sølvmåger, men også enkelte juvenile hættemåger. Jeg fik den tanke, at hættemågerne måske var udruget op opfostreret på taget, men de var så store at de kunne være flyvefærdige. Derved kunne de være fløjet hertil andet steds fra. Hættemåge som ynglefugl på tage er ikke tidligere beskrevet i Danmark. Fænomenet er kendt fra bl.a Tyskland og Holland.

Jeg besluttede at følge op på fænomenet i 2019 og fik af Kim B. Hansen fra Daugaard terminalen, lov til at klatret op på taget. Jeg besøgte området fra jorden den 29. april og den 4. maj og var oppe på taget den 9. maj, 23. maj, 6. juni & 20. juni. Målet var at dokumentere succesfuld yngleforløb af hættemåge og optælling af kolonien.

Det flade industritag i Vamdrup, en sikker yngleplads mod firbenede prædatorer. Foto: Jesper Leegaard

Ved besøget den 29. april var der 10-15 hættemåger som fløj skrigende rundt over taget og enkelte stod med knejsende nakke på kanten af taget. Ved besøget den 4.maj fløj flere hættemåger til taget med redemateriale. Jeg var meget spændt på at komme op på taget den 9.maj. Da jeg stak hovedet op over kanten, stirrede jeg lige ind i øjnene på en rugende stormmåge. Et kort besøg på omkring 10 minutter afslørede 7 hættemåge reder med 1 – 3 æg og flere reder som ikke var færdigbyggede. Hættemågernes reder lå samlet inden for et område på 20 m2. Rederne af stormmåger og sølvmåger lå enkeltvis og var spredt ud over hele tagfladen.

Næste besøg på taget den 23.maj blev ganske kort, da der både var nyklækkede unger og sprækkede æg af hættemåge.

Hættemågerede med æg der er på vej til at klække. Foto: Jesper Leegaard

Under besøget den 6.juni var der masser af dununger på taget af både stormmåge og hættemåge. Sølvmågerne havde helt nyklækkede unger og æg. Et forsøg på optælling af rederne på taget – som slet ikke var så let som man skulle tro – resulterede i 12 par hættemåger, 19 par stormmåger og 8 par sølvmåger. Tallet er et minimum, da der nu var store unger som løb rundt, reder med æg og nybyggede reder uden æg. Sidste besøg var 20. juni. Igen var der nye reder med æg, samtidig med at de første hættemåge-unger næsten var flyvefærdige og kunne lette nogle meter. Jeg kravlede hurtigt ned igen, da jeg ikke var interesseret i at ungerne tog turen ud over kanten og endte på parkeringspladsen, som let bytte for ræv m.m..

Flyvefærdig hættemågeunge på industritaget. Foto: Jesper Leegaard

Ud over at dokumentere hættemåge som tag-ynglende, kom der et uventet resultat ud af besøgene. Under opholdet på taget den 23. maj var der to varslende fjordterner og den 6. juni var der stadig én varslende fjordterne. Ved besøget den 20.juni var der en varslende fjordterne, og denne gang fløj den med en fisk i næbbet. Jeg vurderer fjordternens opførsel til at være et sikkert ynglebevis. Under optællingen af mågereder den 6.juni var jeg ikke ude i alle afkroge af taget, eller rundt om alle ovenlysvinduerne, så en beskeden fjordterne rede kan være overset. Der er 800 m fra Daugård-terminalbygningen til Søgård sø, hvor der jævnligt ses fouragerende fjordterne.

Fjordterne med fisk over taget. Foto: Jesper Leegaard

Når både hættemåge og fjordterne kan yngle på taget af en industribygning inde midt i Sydjylland, kan de yngle mange andre steder i landet. Jeg vil opfordre til, at man er opmærksom på at optælle ynglende måger og terner i bebyggede områder nær hav, fjord og søer. På taget i Vamdrup er der ingen bekæmpelse af mågerne, men man rydder op om efteråret, for ikke at få tagnedløb, riste m.m. fyldt med fjer og redemateriale. Der er uden tvivl stor ynglesucces, da tagene er sikre mod prædation af fx ræv og mårhund. Dog har jeg set både rød glente og havørn inde over tagene i Vamdrup, hvilket kunne få de mange hundrede måger på vingerne for at jage rovfuglene væk.

Kolonien med blandede måger er på vingerne. Foto: Jesper Leegaard

Kommentarer

og som en lille tilføjelse til ovennævnte kommentar, fandt jeg ligeledes fjordterne ynglende på samme tage..

Gert

Hej Jesper,

Blot for at gøre opmærksom på, at jeg i Aalborg fandt ynglende hættemåger på industritage flere steder i byen i 2010 ( se evt DOFbasen )

Fin artikel ellers - spændende læsning :-)

Gert Rasmussen