Rottegifte i landskabet truer ørne og ugler

På Lolland er kampen mod den brune rotte begyndt ude i det åbne terræn. Våbnet er langsomt virkende gifte, som risikerer at kræve utilsigtede dødsfald blandt rovfugle, ugler og rovdyr. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer til et forbud mod rottegifte i naturen.

DOF frygter, at storstilet brug af rottegift i åbent terræn på Lolland kan forårsage dødsfald i Danmarks tætteste regionale bestand af havørne.

Også musvåger, kærhøge, glenter, tårnfalke og ugler, der lever af mus og rotter, risikerer at dø, fordi de har ædt forgiftede gnavere.

Sagen er den, at Lolland Kommune frem til marts 2015 vil bekæmpe brune rotter langs cirka 110 kilometer grøfter i den østlige del af kommunen.

Bekæmpelsen vil ske ved at placere skønsmæssigt flere end 100 såkaldte giftstationer, der indeholder rottegiften Racumin Pasta med det aktive giftstof Coumatetralyl 0,0375 %, i det åbne landskab.

Giften vil blive lagt ud i åbne metalkasser, som mus og rotter lokkes ind i. Problemet er bare, at gnaverne ikke dør, straks de har ædt kassernes lokkemad med gift.

Tværtimod kan de svækkede gnavere forlade giftstationen og løbe omkring i landskabet i adskillige dage, inden de bukker under på grund af indre blødninger.

Musvåge jager gnavere og æder gerne ådsler. Foto: Jan Skriver.

Brug af rottegift i naturen bør generelt forbydes, fordi giften udgør en betydelig trussel mod rovfugle, ugler og dyr. Den aktuelle rottebekæmpelse på Lolland risikerer at sprede giften over et stort område, fordi de forgiftede rotter kan løbe svækkede omkring i flere dage.

På den måde er de lette byttedyr for rovfugle, ugler og rovdyr som ræve og lækatte. I yderste konsekvens risikerer Lolland Kommune med sin giftstrategi at slå rotternes naturlige fjender ihjel, siger Ole Friis Larsen, der er medlem af DOF's hovedbestyrelse.

Giftdøde dyr skal samles op

Kemivirksomheden Bayer, der fremstiller giften Coumatetralyl 0,0375 % under varemærket Racumin Pasta, påpeger i firmaets sikkerhedsinstruktion om stoffet, at der er fare for sekundær forgiftning af rovfugle, ugler og rovdyr på friland, hvorfor døde gnavere skal eftersøges og så vidt muligt opsamles og bortskaffes.

Fjeldvågen, som er vintergæst her i landet, ses ofte i det åbne landskab, hvor den spejder efter gnavere. Dermed er fjeldvåger også i fare for at komme i kontakt med forgiftede rotter på Lolland denne vinter. Foto: Jan Skriver.

Hvis man vil forebygge dødsfald blandt rovfugle og ugler, der æder forgiftede gnavere, skal man eftersøge og indsamle svækkede eller døde dyr ved giftstationerne hver morgen og aften.

I Canada er det påvist, at rottegifte i stil med den, som Lolland Kommune vil bruge, har forårsaget dødsfald blandt ugler. De canadiske myndigheder har derfor forbudt brug af rottegifte i åbent land.

Her må man kun bruge dem i bygninger eller i giftstationer op ad husmure”, siger Ole Friis Larsen, der mener, at der kun i ganske særlige tilfælde bør gives dispensation til at bruge rottegift i naturen.

For eksempel på mindre øer, hvor rotter truer kolonier af kystfugle, og først når konsekvenserne af giftanvendelsen er nøje vurderet.

I Danmark er det ikke forbudt at anvende Racumin Pasta med Coumatetralyl 0,0375 % i åbent land, selv om stoffets godkendelse fra 2001 udløb i juni 2013. Miljøstyrelsen er ikke færdig med at behandle en ansøgning om en ny godkendelse af giftstoffet.

Ifølge kontorchef Sonja Canger er der optræk til en stramning på området, så det sandsynligvis vil blive forbudt at bruge Racumin Pasta til bekæmpelse af rotter i åbent land.

Rotter ved højlys dag

Rottebekæmpelsen langs de 110 kilometer grøfter på Lolland er lagt i hænderne på firmaet Rentokil, hvis autoriserede rottebekæmpere med trænede rottehunde vil opspore de områder, hvor rottebestanden er størst.

Her vil giftstationerne blive etableret. Også i vintersæsonen 2015/2016 og 2016/2017 vil der blive bekæmpet rotter med gifte i åbent land på øen.

Vi har så massive problemer med rotter på Lolland, at vi er nødt til at gøre noget drastisk. I 2012 fik vi 3.788 anmeldelser om rotter. I 507 af tilfældene var rotterne i huse.

Der er lokalt så mange rotter i det åbne land og særligt i grøfter nær roemarker, at man ser dyrene løbe omkring i terrænet ved højlys dag.

Vi er meget opmærksomme på risikoen for sekundær forgiftning af rovfugle, ugler og rovdyr, og derfor vil vi også bede rottefængerne om at patruljere jævnligt nær giftstationerne og samle døde rotter ind”, siger Bent Lund, der er teknisk assistent i Lolland Kommune.

Rottebekæmpelsen med gifte i det åbne lollandske terræn vil i første etape finde sted frem til foråret 2015.

En måned efter at giftstationerne er hentet hjem, vil Lolland Kommune sætte såkaldte ”ørnepæle” op. Det er pæle, som musvåger og tårnfalke kan spejde fra, når de jager gnavere.

FAKTA

Rottegiften Racumin Pasta er et såkaldt antikoagulerende middel, der forhindrer blodet i at størkne. Det vil sige, at en rotte, der æder giften, dør langsomt af indre blødninger.

Der kan gå 3-8 dage, før en rotte, som har ædt Racumin Pasta, dør.

Rovfugle som musvåge, fjeldvåge, rød glente og tårnfalk, der jager gnavere i åbent landskab, er særligt udsat for rottegifte.

Blandt uglerne er mosehornugle, skovhornugle, slørugle og stor hornugle blandt nattens muse- og rottejægere i åbent terræn. Også ørne, der gerne æder ådsler, kan snuppe svækkede eller døde rotter.

Mosehornugle jager gnavere ved højlys dag. Foto: Jan Skriver.

Lolland huser op imod en halv snes par ynglende havørne i Danmarks tætteste regionale bestand.

Hos pattedyrene jager ræv, lækat og brud gnavere og må på den konto placeres i risikogruppen for at få rottegift i sig.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening, (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Ole Friis Larsen, medlem af DOF’s hovedbestyrelse.
Tlf. 40 91 80 71.

Knud Flensted, biolog, DOF.
Tlf. 33 28 38 33 (direkte) Mobil: 21 24 22 75.

Kommentarer

en ommer, hvad med smæk fælder life som dem man bruger til mink?