Danmarks overvintrende skarver skal tælles

For første gang i ti år skal en koordineret optælling af overvintrende skarver kaste lys over de europæiske skarvers vintervaner. Det skal afsløres, hvor mange skarver, der holder til i Europa om vinteren, samt hvor disse fugle opholder sig. Så når der i hele Europa tælles skarver på overnatningspladserne i midten af januar 2013, skal Danmark være med – og der er brug for dig som optæller.

Skarven ses i Danmark året rundt og er almindelig ved de danske kyster. Om sommeren yngler skarverne i kolonier, og om vinteren samles de sociale fugle ofte til overnatning i større flokke. Disse samlingspunkter er generelt de bedste steder at foretage optællinger, da skarverne i løbet af dagen kan komme vidt omkring i deres søgen efter føde.

Den sidst gennemførte vintertælling af skarver, som dækkede hele Europa, fandt sted i 2003 og involverede mere end 3500 optællere. Denne tælling viste blandt andet, at temperaturen havde stor betydning for skarvernes vinterudbredelse. Hele 98 % af de overvintrende fugle opholdt sig i lande med en januartemperatur over -5,5 grader Celsius.

Kampen for føden spidsede til i januar/februar 2010, da mange skarver af nød måtte klumpe sammen i våger, hvor de kæmpede for at komme først til fadet. Der blev sidst på vinteren fundet ekstraordinært mange svækkede og døde skarver i Danmark. Foto: Helge Sørensen.

I 2003 husede Nordvesteuropa sammen med Nordafrika 72 % af den samlede overvintrende europæiske skarvbestand, mens de resterende 28 % var fordelt i Central- og Østeuropa. De lande, som dengang husede flest skarver, var Frankrig (89.000), Spanien (75.000), Italien (55.000) og Tyskland (38.000). Norge husede ligeledes en stor andel, som blev estimeret til 70.000 fugle.

Tællingen i den kommende vinter vil belyse eventuelle ændringer i skarvens adfærdsmønstre og antal siden 2003. Skarvbestanden må forventes at reagere på klimaændringer, og ændringer i fødegrundlaget vil også påvirke skarvens udbredelse og bestandsdynamik. Samtidig er skarven visse steder underlagt regulering, og i Danmark har arten i en længere periode været i tilbagegang. Det bliver derfor yderst interessant at se, hvordan vinterudbredelsen har ændret sig gennem det seneste årti.

For at skabe et komplet og aktuelt billede af vinterudbredelsen af den europæiske skarvbestand er det vigtigt, at de overvintrende skarver i Danmark bliver talt samtidig med de øvrige landes optællinger. Det er en stor opgave, som skal udføres af et stort antal frivillige over hele landet. I januar gennemføres der i øvrigt også optællinger fra fly, hvilket giver en dækning af nogle af de rev og øer, som ligger langt fra land.

Kort med angivelse af de steder i Danmark, hvor det af DOFbasen fremgår, at der har optrådt mindst 100 skarver de seneste ti vintre (december-februar). Observationer af trækkende skarver er ikke medtaget. Kortet er udarbejdet af Rikke Reisner Hansen, DCE, på baggrund af data fra DOFbasen.

Så vidt muligt skal skarverne tælles i weekenden d. 12.-13. januar 2013 - alternativt i løbet af den efterfølgende uge eller i den følgende weekend. Det er nødvendigt at gennemføre tællingerne inden for en relativt kort periode, da fuglene hurtigt kan flytte længere mod syd, hvis temperaturen pludselig falder.

Tælles skarverne, når de flyver til eller fra overnatningspladsen, kan man i mange tilfælde få et ret præcist overblik over det samlede antal fugle. Desværre har vi kun begrænset viden om de overnatningspladser, skarverne benytter om vinteren. Vi ved, at mange skarver overnatter på sandrev og mindre øer, og på Saltholm er der registreret op mod 13.000 skarver midt på vinteren. Men vi har brug for bedre kendskab til skarvernes overnatningspladser, før vi kan organisere en vellykket optælling.

Hvis du kender til overnatningspladser og/eller ønsker at deltage i tællingen, så bedes du derfor allerede nu henvende dig til Thomas Bregnballe ved Institut for Bioscience, Vildtbiologi og Biodiversitet (tb@dmu.dk), som koordinerer optællingen i Danmark. Den samlede europæiske indsats organiseres af IUCN, Wetlands International i samarbejde med et nyt projekt under EU Kommissionen.