Efter ti års fravær yngler brushanen igen på Nyord

Fugleværnsfonden har i indeværende ynglesæson haft eksperter fra firmaet Amphi Consult på fugletællinger på Nyord Enge. Tællingerne viser en enestående observation på to til tre ynglende brushøns.

Det er 10 år siden, der sidst blev fundet brushøns ynglende på Nyord, så arten har været længe ventet. Ole Thorup fra Amphi Consult fortæller, at der i øvrigt er fine fugletætheder især på Nyord Sydenge, heriblandt også tre par stor kobbersneppe, som alle havde unger.

Stor kobbersneppe er en smuk fugl - ikke mindst, når den er i luften. Desværre er arten globalt rødlistet som 'næsten truet', og det er derfor meget glædeligt, at den sammen med brushanen - som er rødlistet som truet i Danmark - yngler på Nyord. Foto: John Larsen.

Det er meget glædeligt, at den pleje, der bliver foretaget på engene, giver gode resultater. Det har især været en målrettet styring af afgræsningen med kvæg, som nu giver bonus. Den biologiske og fysiske tilstand i de kerneområder, hvor brushønsene er blevet fundet i denne ynglesæson, vil blive studeret nøje, når der igen er adgang til arealerne. Det er netop den tilstand, vi i højere grad fremover skal have udbredt på Nyord Enge.

Fugleværnsfonden vil i nærmeste fremtid modtage en rapport fra Amphi Consult, som dokumenterer de tællinger, der blev foretaget. Rapporten vil indgå i de overvejelser, der skal ske i relation til den kommende pleje af engene.