Gås med GPS-sender fløj i døden på havet

Efter en godt tre måneder lang tørn i videnskabens tjeneste endte en tajgasædgås sine dage i Kattegat sydvest for Læsø. I dagene forinden var sædgåsen fløjet fra Holland over Nordsøen til Norge og sydpå igen til Danmark, hvor den mistede livet efter en overraskende sidste dødsrute.

En morgen midt i februar tog pokker ved en af de tajgasædgæs, der var forsynet med GPS-sendere, så forskerne via en mobilforbindelse kunne følge fuglene.

Gåsen fløj fra Boxtel-Vlijmens i Holland, hvor den havde været siden nytårsaftensdag, og satte kursen stik nord. Ved middagstid befandt sædgåsen sig midt i Nordsøen, cirka 200 kilometer fra Jyllands vestkyst.

Den sidste rejse for GPS-gås nr. 3, som blev mærket i Lille Vildmose den 14. november 2014 og døde ved Læsø omkring den 22. februar 2015. 

Hen imod aften ankom den til Stavanger efter at have tilbagelagt 800 kilometer i løbet af højst 12 timer. Men så indtraf der formentlig noget vejrmæssigt voldsomt og uventet på gåsens rute mod ynglepladserne i nord.

Fuglen vendte nemlig om efter en overnatning øst for Stavanger og trak sydpå over Skagerrak for på ny at få landkending med Jylland syd for Hanstholm.

Herefter er det uvist, om dens videre færd gik stik øst over land eller langs kysten nord om Skagen, men om aftenen befandt den sig i farvandet sydvest for Læsø.

De sidste rester af GPS-gås nr. 3. Gåsen er formodentlig blevet ædt af en ræv efter at være skyllet i land på Læsø. Foto: Jan Kjærgaard Andersen.

Inden for de næste døgn mistede tajgasædgåsen med GPS-senderen formentlig livet på havet, og drev efterfølgende mod nordøst for til sidst at blive fundet den 25. februar på den østlige del af øen i Kattegat.

Vi tror, at tajgasædgåsen på grund af meget dårligt vejr nord for Stavanger har været nødt til at vende om på dens sandsynligvis planlagte træk videre mod nord i Skandinavien. Det har måske været en for tidlig satsning, der har forvandlet gåsens træk til en dødsrute.

For os er det en skuffelse, at tajgasædgåsen med GPS-sender nr. 3 ikke når frem til sin yngleplads og giver os ny viden herfra, men på den anden side set, så ved vi nu, at et fejlslagent træk med fatale konsekvenser også kan være en del af livet som sædgås, siger Ole Roland Therkildsen, der er biolog på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Tre lever og sender fortsat

Den døde tajgasædgås var nummer tre af fire, der blev fanget i november 2014 i Lille Vildmose i Østhimmerland for at blive forsynet med GPS-sendere.

Tajgasædgås med GPS-sender. Foto: Jens Vendelbo.

De har alle bidraget med brikker af viden, der giver et langt mere nuanceret billede af gæssenes træk, end man hidtil har haft.

Den døde tajgasædgås har via sin GPS fortalt os, at den efter halvanden måneds tid i Lille Vildmose fløj til den tyske del af Vadehavet syd for øen Sylt, hvorfra den trak til den østlige del af Holland på lokaliteten Boxtel-Vlijmens, der er den sidste tilbageværende regelmæssige overvintringsplads for tajgasædgæs i Holland.

I 1980’erne overvintrede flere end 15.000 tajgasædgæs i Holland, men i de senere år er dette antal reduceret til nogle få hundrede. Denne ændring skyldes givetvis, at de mildere temperaturer om vinteren tillader tajgasædgæssene at overvintre længere mod nord, siger Ole Roland Therkildsen.

De tre overlevende GPS-tajgasædgæs fra fangsten det forgangne efterår i Lille Vildmose sender fortsat dagligt informationer om deres positioner.

To af dem opholder sig i skrivende stund de første dage af marts nær byen Skövde mellem de store svenske søer Vänern og Vättern. Herfra vil de formodentlig snart trække videre mod ynglepladser i skovmoser og tajga mod nord og øst.

Generelt er tajgasædgåsen – skovsædgåsen, som den også er blevet kaldt - i dramatisk tilbagegang. Omkring 1990 blev den samlede bestand i Nordskandinavien og Nordrusland vurderet til at tælle cirka 100.000 fugle.

I dag lyder skønnet på kun 50.000 individer. Og tajgasædgåsen har ”ugunstig bevaringsstatus”, som det hedder i biologisk fagsprog, når alarmklokkerne begynder at ringe.

Læs mere om de GPS-mærkede gæs her: GPS-sendere afslører overraskende ny viden om sædgæs.

Kontakt

Ole Roland Therkildsen, biolog, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Email: oth@bioas.au.dk
Tlf. 87 15 88 93 – 40 20 32 27.