Havørneungen er nu blevet ringmærket

Havørneungen i DOF's webcam-rede er nu blevet ringmærket som et led i Zoologisk Museums havørnemærkningsprojekt. Ungen forventes at forlade reden om et par uger, når svingfjerene er vokset helt ud og kan bære ungen.

Den 9. juni klatrede ringmærker Kim Skelmose de 15 meter op til havørnereden på Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Sydlolland. Den 53 dage gamle havørneunge skulle måles, vejes og ringmærkes.

Den uventede gæst i reden puttede forsigtigt ørneungen i en kartoffelsæk og firede den ned på jorden, hvor det er lettere at håndtere de store fugle. Ungen, som viste sig at være en hun, var i god stand og vejede 4700 gram. Efter et kvarter var ungen sikkert tilbage i reden.

Her ses Kim Skelmose med havørneungen. Billedet er taget umiddelbart inden ringmærkningen. Foto: Rasmus Romme.

Besøget var nøje planlagt og blev udført så hurtigt, som det overhovedet var muligt. Alt i alt tog besøget 70 minutter. Under mærkningen opholdt forældrefuglene sig i nærheden og kom tilbage for at fodre ungen et stykke tid efter, at ringmærkerne var væk. 

Ringmærkningen blev udført af Zoologisk Museums erfarne ringmærkere Kim Skelmose og Lars Ulrich Rasmussen. Formålet med museets ringmærkning af havørne er at indsamle data om de danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold og overvintringsforhold - samt udvekslingsgraden mellem regioner i Nordeuropa.

Denne viden vil blandt andet danne baggrund for en effektiv handlingsplan for havørnen i Danmark. Siden projektet begyndte i 2007, er der ringmærket 26 havørneunger i Danmark. Ringmærkningsprojektet udføres i tæt samarbejde med DOF.

Havørneungen forventes først at flyve fra reden om et par uger, når svingfjerene er vokset helt ud. Så det er stadig muligt at følge med i, hvordan det går med ungen.

Genmeldinger af danske havørne

Ringmærkede havørne i Danmark har givet flere interessante genmeldinger.

En ringmærket havørn, der opholdt sig det meste af sommeren 2011 ved Fuglsø Mose på Djursland, blev aflæst flere gange. Det viste sig, at fuglen var en unge fra Arreskov Sø på Fyn, hvor den blev ringmærket den 17. juni 2008, godt 145 kilometer fra Djursland.

En havørneunge, som blev ringmærket den 9. juni 2007 ved Arreskov Sø på Fyn, blev året efter fundet stærkt forekommen på en mark ved Lövhult i det østlige Sverige. Inden da var fuglen observeret ved Tissø i Vestsjælland. I lige linje er der 430 kilometer mellem Arreskov Sø og Lövhult. Den unge ørn døde dagen efter. Den præcise dødsårsag forlyder der ikke noget om fra det svenske, men det er et kendt fænomen, at et stort antal rovfugle dør i løbet af deres første leveår.

I sommeren 2010 blev ringen på den ene fugl i havørneparret på Nordfalster aflæst. Fuglen var ringmærket som unge den 19. maj 2004 på øen Wustrow ved Rerik langs den tyske nordkyst. Der er blot 90 kilometer mellem de to lokaliteter. Finder man en død ringmærket fugl, skal man kontakte Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum. Man kan finde flere detaljer på hjemmesiden.

Havørnen indgår i DOF’s Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, som har til formål at stabilisere og øge bestanden af otte udvalgte arter. Arterne er kendetegnet ved at være afhængige af hjælp for at kunne klare sig, og for at have relativt små og skrøbelige bestande samt at være truet eller genindvandret i Danmark.

Det er i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, at DOF har sat et redekamera op ved både havørnereden og en rede af stor hornugle. De kan begge ses her på Pandion. Projektet blev påbegyndt i 2011 og er finansieret af Villum Fonden.

Læs mere om havørnen, Projekt Ørn og Projekt Fokuseret Fugleforvaltning under projekter på DOFs hjemmeside.

Kontaktpersoner

Jesper Johannes Madsen - Forskningsassistent & projektkoordinator, Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum

Tlf. direkte: 3532 1097 E-mail: jjmadsen@snm.ku.dk

Jørn Dyhrberg Larsen - Biolog, videnskabelig medarbejder, Dansk Ornitologisk Forening

Tlf. direkte: 3328 3824 E-mail: joern.larsen@dof.dk

Lennart Pedersen - Leder af Projekt Ørn, Dansk Ornitologisk Forening

Tlf. direkte: 4015 6620 E-mail: lennart@pedersen.mail.dk

Kommentarer

DOF har nu produceret en video, der fortæller om ringmærkningen af havørneungen. Se den her: Havørneungen ringmærkes.