Jagten ved Ølundgård skræmmer fuglene væk

Jagten på svømmeænder og gæs gik ind lørdag den 1. september. Fugletællere fra DOF Fyn holdt i dagene før og efter jagtstart øje med fuglene i det jagtfri område ved Ølundgård og 4-talsstrand på Nordfyn, hvor de i stil med tidligere år kunne dokumentere, at jagten skræmte fuglene væk og var en konstant forstyrrelse i mange timer.

Ølundgårds Inddæmning, som sammen med 4-talsstrand udgør et privatejet fuglereservat på cirka 158 hektar, er opkøbt og drevet af Aage V Jensens Fonde efter opfordring fra det tidligere Fyns Amt. Området grænser op til Odense Fjord og inkluderer græssede enge, lavvandede søer og kunstige øer skabt af hensyn til kolonirugende fugle. Som navnet antyder, er der tale om inddæmmet fjordbund, og store dele af området er oversvømmet gennem hele vinterhalvåret og frem til forsommeren, hvilket tiltrækker mange rastende vandfugle.

Området besøges hvert år af tusindvis af fugle- og naturinteresserede, som kommer for at få store oplevelser. Reservatet er dog først og fremmest etableret for at give fuglene gode vilkår og beskyttelse, og det har udviklet sig til en af Nordfyns vigtigste vandfuglelokaliteter.

4-talsstrand ligger lige op ad Ølundgårds inddæmning, og hele området er jagtfrit og drives som et privat reservat. Området er især af stor betydning for vadefugle, måger, ænder og gæs. Foto: Kurt Due Johansen.

Ølundgårds Inddæmning og 4-talsstrands store værdi for fuglene ligger så at sige i, at det er spisekammer for fuglene i det nærliggende vildtreservat Egensedybet. Vildtreservatet har mistet en stor del af sin betydning for de tidligere op til 20.000 vandfugle, som rastede her, fordi undervandsvegetationen er forsvundet som følge af tilledning af næringssalte. Her kommer Ølundgårds Inddæmning og 4-talsstrand ind i billedet, idet fuglene fra vildtreservatet pendler hertil for at æde af dette lille private reservats store føderigdom. På den måde kompletterer Ølundgårds Inddæmning og 4-talsstrand det halvtomme, nærliggende vildtreservat.

I ugen op til jagtstart er området fredfyldt og fyldt med fugle. Her raster op til 5.000 vandfugle, heraf flere tusind jagtbare gæs og svømmeænder. På jagtpremieredagen 1. september driver strandjægerne jagt lige uden for dæmningerne klos op ad reservatet. De tusindvis af fugle flyver op, når de første skud lyder, og beskydes da straks. Fuglene prøver at vende tilbage til spisekammeret lidt efter lidt, men beskydes hver gang, indtil de til sidst flyver omkring skræmt fra vid og sans. I år faldt antallet af grågæs straks fra 960 til 0, antallet af krikænder faldt fra 1.748 til 174, og 496 pibeænder blev til ingen. Skeand, knarand og spidsand forsvandt ligeledes fra dag til dag helt fra området. Det er et lille antal jægere, hvis aktivitet har denne store effekt.

Der er anvendt store ressourcer på at tilgodese fuglene og de mennesker, som ønsker store naturoplevelser i området. Jægerne lægger sig som nævnt – og ganske lovligt - klos op ad området for at udnytte områdets store fuglerigdom. Fuglene kan dermed ikke udnytte områdets føderessourcer, og publikum får nogle dårlige oplevelser af et halvtomt fugleområde, samt støj og uro fra jagt.

Det inddæmmede område ved Ølundgård er med sine afgræssede, våde engområder et paradis for fuglene. Men hvis de skræmmes op og forlader det jagtfri område, er de et let bytte for de jægere, der venter uden for dæmningen. Foto: Kurt Due Johansen.

Jeg mener, at det må være i alles interesse, at jagten op til Ølundgårds Inddæmning og 4-talsstrand tilrettelægges, så fuglene ikke skræmmes op, men forbliver i området. Vejen frem må være et forsøg på at etablere en anden type jagt, som foregår længere fra dæmningerne, således at fuglene forbliver i området. Det må kunne lade sig gøre at drive jagten på en mindre voldsom måde og for eksempel kun beskyde fugle, der af sig selv forlader området og ikke er skræmt aktivt op af jægerne ved skudafgivelse ganske tæt på dæmningerne.

Reelt set bør området rumme flere fugle efter jagtstart end inden, da et jagtfrit område som Ølundgårds Inddæmning og 4-talsstrand burde tiltrække fugle, som jages bort fra andre private arealer.

Kommentarer

Det samme ses desværre også hvert år omkring Vejlerne, hvor det for mig i årevis ikke har givet nogle mening at drive jagt HELT op til reservatet. Hvis reservaterne er til for at give fuglene ro, skal jagten forgår i en anden afstand derfra. Dog holder jeg afstand fra disse reservater når jagten går ind, for det nytårshow er ikke værd at se.

Dog fin artikel der gøre opmærksom på et stort problem! :o)