Konference om europæisk atlasarbejde og fuglemonitering september 2016

EBCC, European Bird Census Council, afholder hvert tredje år en konference om europæisk atlasarbejde og fuglemonitering. 5.- 9. september 2016 afholdes EBCC’s 20. konference i Halle i Tyskland.

Duehøg. Foto: John Larsen

Emnerne på konferencen er fx resultater af fugleovervågningsprogrammer, vandfugletællinger og atlasprojekter, studier, der undersøger ændringer i bestande, demografi og udbredelse, studier af effekten af naturbeskyttelsestiltag og betydningen af naturpolitiske tiltag, nye teknologier, metoder eller analysemetoder, fugle som indikatorer og udviklingen af ’citizen science’-projekter. Som noget nyt er også online indtastningsportaler begyndt at spille en stor rolle.

EBCC er en organisation, der samler eksperter inden for fugleovervågning (monitering) og atlasarbejde i Europa og tilstræber at samarbejde på tværs af Europa og at udvikle og informere om naturforvaltning og naturbeskyttelse af de europæiske fuglebestande.

Hvert land har to repræsentanter i EBCC, og disse kan komme fra så forskellige organisationer som myndigheder, museer, universiteter, konsulentvirksomheder og BirdLife (som DOF). De to danske repræsentanter er p.t. denne artikels forfattere.

Relevante medarbejdere fra DOF deltager i de konferencer og workshops, der hvert tredje år afholdes i regi af EBCC, senest var 40 lande repræsenteret i en workshop i Tjekkiet i november 2015.

Konferencerne tilstræbes placeret i forskellige dele af Europa, og deltagere fra de fattigste lande i Europa kan få støtte til deres konferencegebyr og transport.

Organisationerne er af vidt forskellig størrelse og har markant forskellige udfordringer. Visse lande har startet deres undersøgelser for meget længe siden, som Finlands vinterfugletællinger, der startede i midten af 1950’erne, andre er meget store, som engelske RSPB med mere end 1 million medlemmer, mens andre lande, typisk i det østlige og sydlige Europa, kun har ganske få medlemmer og kæmper med at komme i gang med fugleovervågningsprojekter.

Ånden i EBCC’s arbejde er, at man hjælper, hvor man kan, og også DOF har haft megen glæde af det tætte samarbejde i EBCC, der har muliggjort forbedringer og gode hurtige løsninger i forbindelse med både vores atlasarbejde og punkttællingerne.

De væsentligste aktuelle opgaver i EBCC er følgende:

• EBBA2, der er en forkortelse for 2nd European Breeding Bird Atlas, der foregår i årene 2013-17 og registrerer yngleforekomster i 50 x 50 km kvadrater i Europa i videste forstand. I Danmark er vi så heldige, at undersøgelsesperioden indbefatter det danske atlas, så vi kan levere meget værdifulde og friske data. Andre lande har store problemer med at levere de ønskede data, da disse lande rummer store områder uden noget større kendskab til fuglefaunaen, og som skal dækkes af meget få fuglekyndige folk. Danske ornitologer opfordres til at bidrage med deres observationer, hvis de besøger nogle af de dårligt dækkede lande.

• PECBMS, der er en forkortelse for Pan-European Common Bird Monitoring Scheme samler data fra fugleovervågningsprojekter som DOF’s punkttællinger, og skaber viden om udviklingen for hver enkelt art på europæisk plan og laver habitat-indikatorer for forskellige habitater som skov og landbrugsland. Desuden er man ved at udvikle indikatorer for bjergfugle og arter knyttet til sø og mose. EU’s lande er ifølge aftaler i regi af EU’s Fælles Landbrugspolitik (Common agricultural policy (CAP) forpligtet til at levere data til indikatoren for landbrugslandet og derved bidrage til et sæt af 28 forskellige ’agri-environmental indicators’.

• EBP, der er en forkortelse for EuroBirdPortal, der er et nyt og spændende samarbejde om fælles visning og anvendelse af data fra nationale portaler af usystematisk, men intensivt og udbredt indsamlede data. DOFbasen indgår i dette samarbejde, og EBP er i stadig udvikling. Hvert år indgår data fra 100.000 observatører og mere end 30 millioner observationer. Det bliver spændende at følge og bidrage til udviklingen i de kommende år.

EBCC udsender sit eget lille faglige tidsskrift, der hedder Bird Census News, som alle landene kan bidrage til. DOF’s projektmedarbejdere bidrager også med artikler til Bird Census News fra tid til anden. Bladet udkommer i elektronisk format to gange årligt, og det er muligt at abonnere gratis på det, hvis man interesserer sig for fugleovervågning og atlasprojekter i de andre europæiske lande.