Masseforekomst af skestorke i Vejlerne

Danmarks hidtil største flokke af skestork kan i disse dage opleves i Vejlerne, hvor der er talt mindst 245 af de hvide ibiser. Mange af fuglene er danske ynglefugle, men der er undertiden også rykind af skestorke fra Holland og Tyskland.

Øen Melsig i Arup Vejle huser i denne tid en flok på mindst 155 skestorke, der i perioder midt på dagen raster på stedet, inden de i mindre flokke fordeler sig og flyver ud for at fouragere i reservatets enge. På Bygholm Vejle er der talt mindst 90 skestorke i samme tidsrum, som den store flok er set længere mod vest i Arup.

Summa summarum; Danmarks hidtil største koncentration af skestorke på mindst 245 individer kan her i sensommeren opleves i Vejlerne, fuglereservatet mellem Limfjorden og Vesterhavet.

Voksen skestork i flugt. Foto: Jan Skriver.

Skestorkene kan være vanskelige at få præcise tal på, men hvis en rovfugl forstyrrer dem, så alle flyver op, opdager man i reglen, hvor mange der i grunden er, siger ornitologen Henrik Haaning Nielsen fra konsulentfirmaet Ornit.dk, som blandt andet tæller fugle i Vejlerne.

Mindst 155 skestorke letter fra Melsig i Arup Vejle efter at være blevet skræmt op af en havørn. Foto: Jan Skriver. 

Nogle af skestorkene er ringmærket med farveringe, som kan aflæses på stor afstand i teleskopkikkert. Henrik Haaning Nielsen har denne sommer aflæst flere af fuglene og sendt data til den hollandske skestorkeekspert Otto Overdijk, som koordinerer farveringmærkningen af skestorke i Europa.

Denne skestork blev ringmærket med en blå farvering med inskriptionen Z7 i Vejlerne i juni 2012. Nu er den flyvefærdig og kan formodentlig findes blandt de mange skestorke, der netop nu raster i Vejlerne. Foto: Jan Skriver.

Det har vist sig, at hollandske og tyske skestorke kan flyve til Vejlerne for at fouragere en tid i selskab med de lokale ynglefugle fra Limfjordslandet, hvor der yngler cirka 35 par. Kort efter, at skestorkene har forladt deres ynglepladser, kan de flyve mange hundrede kilometer væk og søge føde langt fra deres redeområder.

Udsnit af mindst 90 skestorke, som opholdt sig på Bygholm Vejle i august 2012. Foto: Jan Skriver.

En ung skestork fra Slesvig-Holsten i Nordtyskland blev således set i Vejlerne blot 51 dage efter at være blevet ringmærket i kolonien i den tyske del af Vadehavet. En af de skestorke, der er farveringmærket i kolonien på artens mangeårige ynglelokalitet i Limfjorden, har ligeledes bevist, at unge skestorke kan tage på langfart kort efter, at de er blevet flyvefærdige. Denne fugl, ”JY”, blev bare 15 dage efter ringmærkningen i Limfjordskolonien aflæst 905 kilometer mod syd i Frankrig.

Ung skestork født i Danmark i 2012. Foto: Jan Skriver.

Denne sommer er den tilbage i Vejlerne, hvor Henrik Haaning Nielsen har aflæst den. Og i disse uger er ”JY” sandsynligvis med i flokkene, som denne sensommer bidrager til at give ”Sumpfuglenes forjættede Land” ekstra karakter.   

Kommentarer

Skestorkeungen på billedet, blå Z7, stod i Vestsøen på Bygholmengen 18. august. Sammen med den stod yderligere mindst 7 andre Skestorke med farveringe, heraf to fra Holland.