Ny årsrapport fra DOF’s Punkttællingsprogram

Netop nu er de danske punkttællere i gang med sommerens optælling af de danske fugle langs faste ruter. Årets rapport fra Punkttællingsprogrammet, som denne gang sammenligner vinterbestandene med ynglebestandene, er samtidig udkommet og udsendes til alle deltagere samt myndigheder og andre, der har interesse i at kende til de danske fuglebestandes udvikling.

DOF har siden midten af 1970’erne fulgt udviklingen for de almindelige danske fugle.

Årsrapporten 2014 beskriver bestandsudviklingen i Danmark igennem 38 år for 108 arter af ynglefugle og 78 arter af vinterfugle, samt bestandsudviklingen for fire danske arter af pattedyr siden 1984.

Rørspurven her pryder forsiden af årets punttællingsrapport. Foto: John Larsen.

Punkttællingsprogrammet er den eneste langtidsundersøgelse af sin art i Danmark, og for langt hovedparten af de almindelige fuglearter tilvejebringer projektet den eneste viden, vi har om deres bestandsudvikling.

Resultaterne indgår tillige i et europæisk samarbejde om at overvåge fuglelivet og giver derved indsigt i fuglearternes bestandsudviklinger og levestedernes tilstand på europæisk plan.

Fugleovervågningen udføres af frivillige deltagere blandt DOF’s medlemmer, der gennem en fantastisk indsats gør det muligt at gennemføre overvågningen af Danmarks fugle for begrænsede midler.

I vintertællingen 2012/13 optalte 279 personer således fugle på 324 ruter, og i ynglesæsonen 2013 optalte 303 personer fugle på 378 ruter.

Sommertællingerne gennemføres i perioden 1. maj til 15. juni, og alle fugle og større pattedyr registreres på tællingerne.

Årsrapporten 2014

Rapporten fokuserer i år på sammenhænge mellem yngle- og vinterbestande for de 62 punkttællingsarter, som både yngler og overvintrer så talrigt i Danmark, at vi kan beregne indeks og vise bestandsudviklingen for dem.

For halvdelen af disse arter var der en direkte sammenhæng mellem bestandsudviklingen i ynglesæsonen og om vinteren. For spætmejse, der er standfugl i Danmark, betyder et fald i vinterbestanden således et fald i ynglebestanden og vice versa.

For andre arter er det helt andre fugle, vi ser om vinteren end om sommeren, da de danske ynglefugle trækker væk, mens andre (nordligere) ynglefugle opholder sig i Danmark om vinteren.

De forskelige arters bestande påvirkes af forskellige faktorer, hvilket diskuteres ud fra eksempler i rapporten.

Udviklingen for ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) af grågås i perioden 1982–2013. Bestanden har været kraftigt stigende i begge sæsoner, men mens ynglebestanden nu synes at stabilisere sig, er vinterbestanden fortsat i kraftig fremgang. Grågås er den art, som vi har registreret den største fremgang for i det seneste årti.

Udviklingen for ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) af fiskehejre i perioden 1975–2013. Der ses en tydelig sammenhæng mellem udviklingen i de to sæsoner, og at vinterens hårdhed spiller en væsentlig rolle for forekomsten af fiskehejre.

Udviklingen for ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) af gærdesmutte i perioden 1975 – 2013. Også for gærdesmutte er der en tydelig sammenhæng mellem bestandsindeksene i de to sæsoner. Den strenge vinter i 2010/11 var meget hård ved gærdesmutterne, men bestanden synes nu at komme sig igen.

Derudover præsenteres opdaterede, overordnede naturtypespecifikke indikatorer for perioden 1976-2013. Disse er udarbejdet på baggrund af bestandsindeks og kan anvendes til at beskrive den generelle tilstand for fuglelivet i en given naturtype.

Den største tilbagegang er konstateret i gruppen af ’Landbrugslandsfugle’, hvor indekset nu er 41% lavere, end da tællingerne startede.

Rapporten kan læses på DOF's hjemmeside.

Overvågningen af de almindelige danske fugle indgår i en samarbejdsaftale mellem DOF og Miljøministeriet, som løber frem til 2017.

Vil du være med, eller vil du vide mere?

Læs mere om projektet på DOF's hjemmeside eller kontakt DOF:

Michael Fink – michael.fink@dof.dk, 3328 3821
Henning Heldbjerg – henning.heldbjerg@dof.dk, 3328 3827