Ny ph.d i fugle

DOF har fået en ph.d i nye måder at bruge fugledata fra DOF’s aktive tællere på. DOF’s biolog Henning Heldbjerg har forsvaret sin ph.d i brug af data indsamlet af frivillige.

En af de 17 stære, som har fået sat GPS-logger på i projektet. Foto: Tony Fox

Gennem tre år har biolog Henning Heldbjerg både sat GPS-loggere på ynglende stære på en gård i det sønderjyske og brugt data fra de mange aktive DOF-medlemmers indsamlede data fra DOF’s Punkttællinger, DOFbasen og tæthedsstudier.

Som den første i DOF har biolog Henning Heldbjerg nu fået en ph.d.-grad grad baseret på DOFs egne data efter at have forsvaret sin ph.d.- afhandling Citizen Science Based Bird Population Studies 8. december på Århus Universitet.

Citizen Science kan oversættes til videnskab lavet af forskere på baggrund af de data alle aktive medlemmer af DOF laver, når de drager i felten for at registrere fugle til for eksempel Punkttællingerne.

Nogle gange omtales det også som borgervidenskab.

Overordnet set har Henning Heldbjerg blandt andet set på, hvordan man bedre kan bruge de mange data, som DOF’s mange aktive medlemmer har registreret i DOFbasen, i Punkttællingerne og i ATLAS III.

- Der er et stort potentiale i de forskellige Citizen Science projekter, og det er meget vigtigt at opretholde et stort netværk af frivillige deltagere for at have tilstrækkelig viden til at kunne beskytte og forvalte de danske fuglearter, siger Henning Heldbjerg.

Han har undervejs i sit projekt blandt andet dykket ned i at se på, hvorfor Danmark har mistet så mange stære som ynglefugl gennem flere årtier, som tal fra DOF’s Punkttællinger viser.

Til det har han blandt andet været i felten på en gård i Jylland, hvor landmand Peder Thellesen har ringmærket stære gennem 40 år.

Her satte man 17 loggere på ynglefugle for at skaffe data på, hvor stære finder føde til sine unger.

Desuden har Henning Heldbjerg påvist, hvordan der er flere stære i Jylland, fordi mange køer er på græs, mens der mangler stære i store områder på for eksempel Sjælland, hvor der så godt som ingen køer er på græs.

Undervejs i projektet har Henning Heldbjerg publiceret flere af sine resultater i både internationale videnskabelige tidsskrifter og på DOF’s medier. Se en liste nedenfor.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience, Kalø, Aarhus Universitet i samarbejde med DOF.

DOF skal nu se på, hvordan den nye viden fra projektet kan bruges til nye projekter.

Fakta om afhandlingen

Afhandlingen viser, hvordan information om fugleforekomster, baseret på forskellige kilder til Citizen Science-data, kan være ekstremt brugbar til at opfylde de lovpligtige krav i forbindelse med national og international (eks. EU-) lovgivning og dermed bidrage til naturbeskyttelse og naturforvaltning.

I løbet af sit ph.d.-studium har Henning Heldbjerg forsket i, hvordan man bedst muligt kan anvende data indsamlet i forbindelse med danske Citizen Science fugleundersøgelser.

Det er primært med data indsamlet af DOF’s mange aktive fugletællere i DOF’s Punkttællinger og i DOF’s Atlas III.

Artiklerne i afhandlingen demonstrerer, hvordan disse Citizen Science-data kan bidrage til at skabe viden om fuglebestandene.

Det indeholder også en vurdering af, hvordan vi kan inddrage andre analyseformer og endvidere, hvordan vi kan supplere med andre former for data og med moderne tekniske løsninger, så vi opnår en større forståelse for, hvad der forklarer ændringerne i fuglebestandene.

Samlet set demonstrerer afhandlingen, hvordan information om fugleforekomster, baseret på forskellige kilder til Citizen Science-data, kan være ekstremt brugbar til at opfylde de lovpligtige krav i forbindelse med national og international (fx EU-) lovgivning og dermed bidrage til naturbeskyttelse og naturforvaltning.

Publiceret:

Hør den lille stær – er den stadig 'åh, så fornøjet'?

Stæres familieliv overvåges med GPS

6 ud af 10 stære er forsvundet fra Danmark

Stæren vælger afgræssede områder til fouragering i yngletiden

Common Starlings (Sturnus vulgaris) increasingly select for grazed areas with increasing distance-to-nest

Danmarks stære mangler køer på græs

Ny forskning: Agerlandets jordrugende fugle er i tilbagegang

Publikationer på Aarhus Universitet