Opsigtsvækkende genfund af sorthovedet måge

På Sprogø blev der d. 21. marts 2012 fundet et ynglepar af sorthovedet måge. Arten er ikke tidligere set på øen, og det er blot andet ynglefund i Storebæltsområdet. Foruden yngleparret blev der samme dag set en enlig han, som ivrigt forsvarede sit territorium. Qua det tidlige tidspunkt er der dermed grund til optimisme angående chancen for endnu et ynglepar på den lille ø.

Observationen i sig selv er opsigtsvækkende, men det mest interessante ved fundet af det etablerede par var dog, at en af fuglene var farvemærket. Uden at forstyrre fuglene lykkedes det at aflæse ringen, og mågen viste sig at være ringmærket som unge på Fiskeholm i 2008. Det er første gang, en danskfødt unge af sorthovedet måge aflæses som ynglefugl i Danmark.

Sorthovedet måge har for første gang nogensinde slået sig ned som ynglefugl på Sprogø i 2012. Den ringmærkede fugl blev mærket som unge på Fiskeholmen i 2008. Sprogø, marts 2012. Foto: Lars Hansen.

Der er til dato ringmærket 47 unger af sorthovedet måge i Danmark, hvoraf 31 er farvemærket. Det beskedne antal har givet ganske mange aflæsninger. Trækmønsteret ligner meget hættemågens, og de fleste genmeldinger kommer fra Vesteuropa. Men indtil nu har der ikke været eksempler på, at ungerne er vendt tilbage som ynglefugle. Genfundet er derfor glædeligt, idet det viser, at den lille, danske bestand ikke kun består af strejfgæster, men faktisk er en ”rigtig” bestand.

Bestandens størrelse er i høj grad betinget af antallet af hætte- og stormmågekolonier i Danmark. Sorthovedet måge yngler udelukkende i stærke og velfungerende kolonier af disse arter. Men både hætte- og stormmåge har det svært i disse år, og der findes kun få egnede kolonier.

Alle danske ynglefund er gjort hen over den sydlige del af landet, og bestanden tæller aktuelt ca. 10 par. Indtil for få år siden ynglede halvdelen af bestanden på Fyn, men i de sidste par år er der sket en forskydning mod vest. Nu har Sneum Engsø næsten halvdelen af yngleparrene, mens Østdanmark kun har 1-2 par. Forekomsten på Sprogø er en direkte følge af den naturpleje, som Sund&Bælt foretog for to år siden, og som har givet et fornemt resultat i form af 1500 par splitterner og hættemåger. Det er sådanne projekter, der fremover vil kunne bane vejen for de sorthovedede måger her i landet.

Kommentarer

I 2012 har der været 3 ynglepar på Langli - 2 par i en hættemågekoloni og 1 par i udkanten af en stormmåge koloni - den éne fugl fra parret ved stormmågekolonien var i lighed med ynglesæsonnen 2011 en belgisk farvemærket fugl - grøn ring. Således ialt 11 par SHM i den nordlige del af det danske Vadehav

Jeg kan tilføje at jeg i år (2012) har 8 par sorthovedet måge i Sneum Engsø!! Det er klar rekord her idet der sidste år "blot" var 4 par. Jeg har talt ynglefuglene her siden 1999, og der har i år også været en 2k fugl fast samt til tider 2:2k fugle inde i søen.

Hej Anders
Der skulle naturligvis have stået "har aldrig tidligere ynglet på Sprogø". Du har ret i, at der foreligger et par enkelte, flygtige observationer fra øen.
Det er dog stadig en kendsgerning, at artens fremtid i Danmark afhænger af, om vi sikrer hættemågen ordentlige levevilkår. Naturpleje på Sprogø genskabte en hættemågekoloni med 1000 par (foruden over 500 par splitterner) og dét blev indgangen for sorth. måge.
En sådan naturpleje er mulig rigtig mange steder i Danmark.