Overvågning af hvidbrystet præstekrave i Vadehavet

Et nyt samarbejde vil gennem opsætning af vildtkameraer og analyse af de resulterende fotos belyse forstyrrelse af ynglende hvidbrystet præstekrave på Rømø og Fanø. Håbet er, at artens ynglesucces her i landet kan forøges gennem den rette forvaltning.

Hvidbrystet præstekrave er en lille charmende vadefugl, der tidligere var i stærk tilbagegang som dansk ynglefugl. I 1990 blev der, efter pres fra DOF, for første gang opsat indhegninger på Rømø og Fanø, hvor arten yngler.

De små unger ligner uldtotter med lange ben. De løber hurtigt, men er meget sårbare i deres første levetid. Projekt Fokuseret Fugleforvaltning bidrager forhåbentlig til, at flere af disse charmerende unger fremover vil kunne ses på de danske strande. Foto: Thorkil Brandt.

Det har resulteret i, at ynglebestanden har ligget stabilt på 50 – 70 par siden 1996.

I 2013 blev den samlede danske bestand vurderet til kun at bestå af 43 ynglepar. Det indikerer et stigende behov for forvaltningstiltag, der fortsat kan beskytte og sikre den nuværende ynglebestand.

Derfor blev der i denne ynglesæson opsat vildtkameraer ved 13 reder til at belyse de forstyrrelser, arten udsættes for.

Her har et lam fået øje på den rugende fugl, som tydeligvis bliver forstyrret af opmærksomheden.

Til at lokalisere rederne var tre eksperter på området kaldt til Vadehavet. En weekend på Rømøs barske og blæsende strande resulterede i otte redefund. 

Feltarbejdet fortsatte gennem hele ynglesæsonen, og i alt blev der fundet 20 reder på Rømø og en enkelt rede på Fanø.

Af de 20 reder blev 13 overvåget med vildtkamera. En analyse af de mange billeder vil blive foretaget af DOF i løbet af efteråret og herefter offentliggjort.

Her har en hvidbrystet præstekrave besøg af en hel flok stære ved reden. 

Fokus vil være på at identificere forstyrrelser af betydning for artens ynglesucces, herunder prædation. Forhåbentlig kan resultatet give os et hint om hvilke forvaltningstiltag, der kan øge artens ynglesucces i Danmark.

Projektet er et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavets ’Kystfugleprojekt’, Dansk Ornitologisk Forenings ”Projekt Fokuseret Fugleforvaltning”, Naturstyrelsen, Tønder Kommune og Fanø Kommune.

Læs mere om hvidbrystet præstekrave her: Nyt fokus på hvidbrystet præstekrave.