Punkttællinger viser størst fremgang hos overvintrende grågæs

Siden DOF påbegyndte overvågning af overvintrende grågæs gennem punkttællingsprogrammet i vinteren 1985/86, er det gået støt fremad for arten. På de knap 30 år er antallet af overvintrende grågæs steget med gennemsnitlig 22 % årligt. Dermed er grågås den art, som er gået mest frem i vinterperioden, siden de første punkttællinger fandt sted for knap 40 år siden.

Punkttællingsprogrammet begyndte i vinteren 1975/76. På det tidspunkt var der markant færre grågæs og punkttællere til at udføre undersøgelsen end nu, hvorfor det først har været rimeligt at beregne artens bestandsudvikling fra 1985/86.

Arterne skal nemlig forekomme på mindst 30 aktive punkttællingsruter, før der foretages beregninger.

Grågås blev for 30 år siden anset for at være en forårsbebuder. Nu ses den i Danmark hele året. Fotograf: Albert Steen-Hansen.

Punkttællingsprogrammet er godt til at vise de ændringer, der sker for de enkelte arter, men der skal ofte mere detaljerede undersøgelser af fuglenes trækbevægelser til for at finde de bagvedliggende forklaringer.

For overvintrende grågæs skyldes den store fremgang sandsynligvis dels en øget ynglebestand og dels et skift i artens valg af overvintringspladser.

Mens arten tidligere overvintrede i Spanien, og senere i Holland, overvintrer en stigende andel nu herhjemme. Grågåsen anses dermed for at have ændret sin trækstrategi fra at have været en fast trækfugl til nu i stigende grad at være en standfugl.

Flere faktorer spiller sikkert ind på dette; det danske klima er generelt blevet varmere, de vintergrønne marker, som nu skaber et bedre fødegrundlag om vinteren, indskrænkning af jagtsæsonen om efteråret og mulighed for at raste i jagtfrie områder.

Indtil begyndelsen af 1990’erne overvintrede få af de danskynglende grågæs i landet. Mildere vintre med højere temperaturer i december og januar har de seneste 25 år ganske givet haft en positiv indflydelse på, at en større del af de danskynglende grågæs bliver i landet vinteren over.

Dertil kan komme trækkende grågæs fra for eksempel Finland, Norge og Sverige, der kan overvintre i Danmark i stedet for at flyve længere sydpå.

Vintrene 1995/96 og 1996/97 var de første vintre, hvor den gennemsnitlige temperatur for december og januar røg under frysepunktet, efter at arten begyndte at overvintre i et større antal i Danmark.

Dette kom til udtryk i et fald i antallet af overvintrende grågæs i begge vintre, se figur 1.

I vinteren 1987/88 sås et lignende fald, til trods for at denne vinter er blandt Danmarks 10 varmeste siden 1874/75. Det skyldes, at grågåsen inden 1990'erne var så fåtallig om vinteren i Danmark, at denne ’nedgang’ kan forklares af de sparsomme data og den usikkerhed, der var i materialet.

Også i vintrene 2009/10 og 2010/11 røg den gennemsnitlige temperatur under frysepunktet, men her faldt antallet af overvintrende grågås ikke af betydning.

Man kan spekulere i, om betingelserne for grågæs nu er så gunstige om vinteren, for eksempel som følge af de mange vintergrønne marker, at de kan tåle kolde vintre uden at skulle trække væk fra Danmark.

Figur 1: Udvikling i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til Indeks 100. Den stiplede linje er punkternes tilhørende +SE værdier og illustrerer usikkerheden på indekset.

Punkttællingsprogrammet er den eneste langtidsundersøgelse af sin art i Danmark, og for langt hovedparten af de almindelige fuglearter tilvejebringer programmet den eneste viden, vi har om fuglenes bestandsudvikling.

For de overvintrende grågæs forholder det sig dog anderledes. Arten er siden 1980’erne blevet overvåget af DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet) i forbindelse med Midvintertælllingerne i januar, og også her ses en stor stigning i antallet af overvintrende grågæs de seneste årtier.

I midten af 1990’erne overvintrede blot få tusinde grågæs her i landet, og nu overvintrer der knap 100.000 (i milde vintre). I løbet af tre årtier har grågåsen dermed gennemgået en markant udvikling fra stort set ikke at være til stede i Danmark om vinteren til at være helt almindelig i store dele af landet, særligt i de østlige egne.

Flyvende grågås. Antallet af overvintrende grågæs i Danmark er på knap 30 år steget med gennemsnitlig 22 % årligt, viser beregninger fra punkttællingsprogrammet. Foto: Johanna M. Hartmann.

Punkttællingerne udføres af flere end 400 frivillige deltagere blandt DOF’s medlemmer og skaber en unik viden om Danmarks fugle.

Resultaternes bruges blandt andet af myndigheder og forskere landet over, men indgår også i et europæisk samarbejde om at overvåge fuglelivet og giver derved indsigt i fuglearternes bestandsudviklinger og levestedernes tilstand i Europa.

Alle, der interesserer sig for, hvordan det går for forskellige danske fugle, kan drage nytte af den viden, som punkttællingerne skaber. DOF stiller selvfølgelig disse informationer til rådighed for alle.

Således kan bestandsudviklingen for de 78 almindelige arter, der overvintrer i Danmark, og 108 almindelige danske ynglearter findes på DOF’s hjemmeside under ’Danmarks fugle’.

Bestandsindeks og –tendenser opdateres årligt på projektets hjemmeside og udgives i Punkttællingsprogrammets årsrapporter.

Programmet indgår i DOF’s fugleovervågningsstrategi og udgør et vigtigt redskab i den nationale og europæiske naturovervågning og naturbeskyttelse.

En stor tak skal derfor lyde til de mange frivillige, som hvert år trodser vind og vejr og bevæger sig ud på deres punkttællingsruter for at indsamle viden om Danmarks fugle.

Nu er det atter tid for DOF’s frivillige punkttællere til at finde kikkert og notesbog frem og iføre sig uldundertøj og vinterjakke. Vinterfugletællingerne udføres nemlig i perioden 20. december – 20. januar.

Til foråret tælles der så igen, når ynglefugletællingerne udføres i perioden 1. maj – 15. juni.

Har du lyst til at vide mere om punkttællingsprogrammet eller blive punkttæller kan du læse mere på hjemmesiden (link) eller kontakte DOF.

Kontaktpersoner i DOF:

Michael Fink – 3328 3821 og mail: michael.fink@dof.dk

Henning Heldbjerg – 3328 3827 og mail: henning.heldbjerg@dof.dk

Se også Punkttællingsprogrammets hjemmeside.

Kilder:

Heldbjerg H., Brandtberg N. & M.F. Jørgensen (2014): Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013. Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. Dansk Ornitologisk Forening.

Pihl S., Clausen P., Petersen I.K., Nielsen R.D., Laursen K., Bregnballe T., Holm T.E. & S. Søgaard (2013): Fugle 2004-2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 188 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49 (http://www.dmu.dk/Pub/SR49.pdf).