Samarbejde skaber bedre status for Danmarks fugle

DOF, Naturstyrelsen og DCE (Aarhus Universitet) har samarbejdet om at lave en samlet status for de danske fugle. Resultaterne skal bruges af både EU og BirdLife International. Det vil forhåbentlig resultere i større politisk fokus på fuglene i fremtiden.

En kold vinterdag i 2012 mødtes ornitologer fra hele Europa med det overordnede formål at lægge planer for en indsamling af de bedste tilgængelige informationer om Europas ynglefugles udbredelse, tendenser og forekomster. 

Initiativet var en opfølgning på BirdLife Internationals to tidligere statusvurderinger, også kendt som Birds in Europe 1 (fra 1994) og 2 (fra 2004). Begge statusvurderinger har haft stor indflydelse på naturbevarelse, forskning og politik rundt omkring i Europa, og resultaterne er flittigt brugt af såvel myndigheder som interesseorganisationer.

Viben er en karakteristisk fugl, der er afhængig af, at fugtige områder som dette ikke forsvinder fra det danske landbrugsland. Foto: Peter Vadum.

Det nye samarbejde giver mulighed for at samordne statusvurdering i forhold til Europa-Kommissionen, herunder Danmarks forpligtelser i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 12, og DOF’s forpligtelser til rapportering til BirdLife International i forhold til Birds in Europe 3. Resultaterne skal blandt andet bruges til at lave en slags rødliste over fuglene i EU og Europa.

En europæisk fuglerødliste vil være et værdifuldt værktøj, når det skal prioriteres, hvor der skal gøres en ekstra indsats for fuglene og naturen. 

I samarbejdsprojektet har DOF stået for dataindsamling og analyser for næsten alle de danske ynglefuglearter, mens DCE har stået for vinterbestande og enkelte arter, som myndighederne overvåger - de såkaldte NOVANA-arter. Informationer om arterne er hentet fra blandt andet DOF’s overvågningsprojekter og fra DOFbasen. Især data fra punkttællingsprojektet, caretakerprojektet og DATSY-projektet er meget værdifulde til den slags analyser.

I Birds in Europe 3-publikationen vil der for alle Europas ynglende fuglearter indgå bestandsestimater, udbredelseskort samt ændringer i udbredelse og bestande for perioderne 1980-2011 og 1999-2011. Desuden skal myndighederne indrapportere trusler og negative påvirkninger for udvalgte arter.

Publikationen Birds in Europe 3 planlægges udgivet i løbet af 2015.