Skarven på vej mod stabilitet efter magre år

Måske er den danske bestand af skarver ved at finde sit niveau omkring 31.000 ynglepar, der fordeler sig i mange kolonier med stor geografisk spredning

I år har der været 31.076 ynglepar af skarver i Danmark, hvilket er 468 flere reder end sidste år. Der er tale om en stigning på to procent i forhold til skarvbestanden i 2014.

Det viser de nye tal for årets optællinger af landets 73 skarvkolonier, der netop er offentliggjort af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Det er ikke usandsynligt, at vi kommer til at se en stabilisering omkring bestandens nuværende niveau. Forholdene for skarven kan dog hurtigt ændre sig, hvis der for eksempel indtræffer en ekstremt kold vinter, eller hvis der sker en markant ændring i afskydningen i vinterkvartererne, siger Thomas Bregnballe, der er seniorforsker hos DCE.

Sammen med biologen Max Nitschke har han samlet årets ynglefacit i rapporten ”Danmarks ynglebestand af skarver i 2015”.

Skarven er gået mest frem i den sydøstlige del af Danmark, mens den har været i tilbagegang i den sydvestlige del af Kattegat, i Lillebælt og Det sydfynske Øhav.

Vi har noteret en god ynglesucces for skarven i regionen omkring Lolland og Falster, hvilket sandsynligvis hænger sammen med gode fiskeforekomster i Smålandsfarvandet og Østersøen tæt på øerne. Derimod må vi konstatere, at Sydfyns skarver er gået tilbage. På flere af øerne foregår der regulering af skarverne, hvilket skaber forstyrrelser, der får fuglene til at flytte rundt i området, og det påvirker ynglesuccesen negativt. Vi har også en formodning om, at flere skarver fra den sydvestlige del af Kattegat er flyttet til Ringkøbing Fjord, hvor der tilsyneladende har været masser af små fladfisk at fange. Især ungfuglene er meget mobile, og skarven er i stand til at flytte ynglelokalitet fra sæson til sæson alt efter fødeudbuddet, siger Thomas Bregnballe.

Top ved årtusindeskiftet

Danmarks skarvbestand toppede omkring år 2000 med rundt regnet 42.500 par. Derefter stagnerede antallet af ynglepar, inden en nedtur blev indledt for en halv snes år siden.

Det resulterede i, at den danske skarvbestand blev reduceret med en tredjedel frem til ynglesæsonen 2013.

I 2014 blev den bratte tilbagegang så afløst af fremgang, der i år er blevet til en ”stabilisering”.

Skarven holder ved de senere års tendens til at etablere sig geografisk mere spredt i landet og i mindre kolonier.

I 2015 har der været 73 skarvkolonier i Danmark. Antallet var 78 sidste år.

For år tilbage var der eksempler på danske skarvkolonier, der husede 4.000-7.000 ynglepar. I disse år er de allerstørste kolonier kun på 1.000-2.000 par. I 2015 har Stavns Fjord på Samsø haft Danmarks største koloni, der talte 2.004 reder.

Som et led i den nationale skarvforvaltningsplan, der er samfundets drejebog til at håndtere konflikterne mellem fiskere og de fiskeædende fugle, er der siden 2001 i hver ynglesæson blevet reguleret en del af yngleparrenes reder og æg. Enkelte år er flere end 6.000 skarvreder blevet reguleret.

I 2015 foretog Naturstyrelsen indgreb i 10 kolonier. Når man regulerer, sprøjter man madolie på skarvens æg, så ilttilførslen stoppes, og så ender sæsonen gold. På reguleringens konto kom der i år ingen unger ud at flyve fra 2.757 reder.

Naturstyrelsen er nu i de sidste faser af forberedelserne til en ny ”køreplan” for, hvordan konflikter mellem skarver, fisk og fiskeri fremover skal håndteres i Danmark.

Det forventes, at en ny forvaltningsplan for Danmarks skarver vil være vedtaget inden udgangen af 2015. I den forberedende fase kan fiskere og fuglefolk ytre sig om arten, der har det med at dele vandene.

FAKTA:

I årene 1993-2006 var antallet af skarvreder i Danmark forholdsvis stabilt.
Det svingede mellem 36.500 og 42.500 reder.
Efter 2006 gik bestanden gradvist ned i antal.
I 2013 blev der talt 24.702 skarvreder i Danmark fordelt på 67 kolonier.
I 2015 er der registreret 73 skarvkolonier, hvoraf de 3 er fundet på lokaliteter, der ikke tidligere har været benyttet af skarven.
Danmarks største skarvkoloni i 2015 talte 2.041 reder i Stavns Fjord på Samsø.
Den næststørste var Brændegård Sø-Nørresø-kolonien på Sydfyn med 1.417 ynglepar.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Thomas Bregnballe, seniorforsker – DCE

Tlf. 87 15 90 17

Måske er den danske bestand af skarver ved at finde sit niveau omkring 31.000 ynglepar, der fordeler sig i mange kolonier med stor geografisk spredning. Foto: Jan Skriver