To spændende genfund af stor hornugle

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum har inden for det sidste par måneder modtaget to rapporter om genfund af stor hornugle. Begge ugler var otte år gamle, og ringene blev i begge tilfælde aflæst, da uglerne ved uheld blev fanget i trådnet. Den ene ugle overlevede fangsten, mens den anden desværre måtte aflives.

Stor hornugle fanget to gange i net over dambrug

Silkeborg Vildtplejestation måtte desværre aflive en ringmærket stor hornugle d. 4. september 2012, efter at den var kommet alvorligt til skade i et net ved et dambrug nær Struer.

Fuglen blev ringmærket 22. maj 2004 som unge i et kuld på tre i en rede nær Ringkøbing, godt 45 kilometer syd for fundstedet nær Struer. Den blev således otte år gammel.

Stor hornugle i pleje på Herning Vildtplejestation i november 2007. I september 2012 er samme fugl atter kollideret med net over et dambrug, men denne gang så alvorligt, at den måtte aflives. Fuglen blev otte år gammel. Foto: Gorm Albrechtsen.

Samme fugl er tidligere kollideret med et net ved et dambrug. Det var d. 28. november 2007, hvor fuglen blev fanget ved et dambrug blot halvanden kilometer fra, hvor fuglen blev fundet i september i år. Dengang medførte den ublide medfart ikke alvorlige skader, og efter et par ugers ophold på Herning Vildtplejestation kunne fuglen atter sættes fri.

Stor hornugle fanget i net ved fasanopdræt

En tidlig morgen d. 5. august 2012 fandt Hans Trans lidt uden for Toftlund i Sønderjylland en ringmærket stor hornugle indviklet i volierenettet over hans fasanopdræt. Uglen blev passiviseret med en sæk og viklet fri af nettet. Ringen blev aflæst, og fuglen blev atter sat fri.

Det viste sig, at fuglen var otte år gammel og blev mærket som unge i et kuld på tre d. 9. juni 2004 nær Varming - under 15 kilometer fra fasanopdrættet ved Toftlund.

Ringmærkning af stor hornugle

Ringmærkning af stor hornugle i Danmark indgår i museets ’Projekt Fåtallige Ynglefugle’. Siden arten genindvandrede til Danmark i begyndelsen af 1980’erne, er der til og med 2011 ringmærket i alt 189 store hornugler, alle i Jylland. Flest er mærket i 2008, hvor 17 fugle blev mærket.

Ringmærkningscentralen har registeret i alt 41 genfund af 39 fugle svarende til en genmeldingsandel på ikke mindre end 21 procent. Endvidere er 13 store hornugler ringmærket i udlandet genfundet i Danmark.

Alle disse fugle er mærket i Schleswig-Holstein op til 85 km fra den dansk-tyske grænse, og alle er genfundet i Jylland: 10 i Sønderjylland og tre i Midtjylland. Blandt de 41 genfund af dansk mærkede store hornugler er 10 fugle indbragt til plejestationer eller dyrehospitaler, hvoraf halvdelen måtte aflives.

Ved fem genfund er årsagen angivet som kollision med tråde eller net, for eksempel ved dambrug, to skyldtes kollision med elledninger, og seks ugler var trafikdræbte.

Finder du en ringmærket fugl

Ved at indsende oplysninger om fund af ringmærkede fugle til Ringmærkningscentralen bidrager du til forskningen om fuglelivet i Danmark.

Send oplysningerne i en e-mail til ringing@snm.ku.dk eller via internetadressen www.zmuc.dk/ring. Du kan også ringe til: 35 32 10 29 eller skrive til adressen: Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.